کوبی برایانت گرانترین بازیکن NBA!

مهدی چاروسایی|خورنا- اتحادیه ملی بسکتبال (NBA)باانتشارچک لیستی ازمبالغ دریافتی توسط بازیکنان برتروضیعت دریافت هاوتفاوت ها وتمایزهاراپیش ازپیش عیان ساخته ولزوم تجدیدنظرجدی،درمبالغ قراردادهامالی مشارالیهارانیز،بصورت(تلویحی) موردمشورت قرارداده است!
جالب است بدانید درلیست مذکور،بازیکنی مٹل «کری»که موفق گردیده تاعنوان «MVP»فصل عادی رقابتهارانیز،از آن خود کند،درردیف «پنجاه ام» این تراز قراردارد!
درلیست مذکور ودراین فصل ،رقم قراردادمالی کوبی برایانت،با«بیست وپنج ملیون »دلار درسال،بیشترین مبلغ قرار دادایک بازیکن درNBAمحسوب میگردد!ومیتوان اورا گرانترین بازیکن معرفی کرد.

باتوجه به توضیحات بالا میتوان نتیجه گرفت که همیشه مبلغ قرارداد بالا براساس کیفیت بازیکن نمیباشد،بعضا درقرارداهامیتوان ستم را دربازیکنان شایسته مشاهده کرد.IMG_20160601_071948

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.