انتصاب یک معاون در آموزش و پرورش خوزستان

خورنا – مدیر آموزش‌ و پرورش خرمشهر با حفظ سمت به معاونت اداره‌کل آموزش ‌و پرورش خوزستان منصوب شد.

براساس ارتقای فرمانداری خرمشهر به فرمانداری ویژه، مدیرکل آموزش ‌و پرورش خوزستان در حکمی عبدالحافظ عنبری را با حفظ سمت مدیریت آموزش‌ و پرورش خرمشهر به سمت معاون مدیرکل آموزش ‌و پرورش خوزستان منصوب کرد.

بنابراین حکم، رئیس آموزش‌ و پرورش خرمشهر اختیار مکاتبه مستقیم با وزارت آموزش ‌و پرورش همچنین رسیدگی به برخی درخواست‌های استانی را خواهد داشت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.