پرده برداری خیالی یک سایت استانی از «استراتژی پنهان و پیچیده» اصلاح طلبان خوزستان!

خورنا – یک سایت استانی در یادداشتی داستان سرایانه، از «استراتژی پنهان و پیچیده اصلاح طلبان» به طور خیالی پرده برداری کرد!

به گزارش خورنا، یک سایت استانی که مواضع سیاسی مشخصی ندارد و از سیستم «یکی به نعل، یکی به میخ استفاده میکند» در یادداشتی داستان سرایانه، از «استراتژی پنهان و پیچیده اصلاح طلبان» در ماجرای انتصاب استاندار جدید «به طور خیالی» پرده برداری کرد!

این سایت که تا چندی پیش با مدیریت یکی از فعالین رسانه ای اصلاح طلب، مواضع خوبی در اردوگاه اصلاح طلبان اخذ میکرد و اگر گاهی همراهی نمیکرد، حداقل تخریب هم نمیکرد، اخیرا و پس از جدایی سردبیر سابق خود، به تخریب فعالیت های اصلاح طلبان در حوزه های مختلف میپردازد.

البته، این سایت با مصاحبه های موردی با فعالین شناخته شده اصلاح طلب خوزستان، نمیخواهد فاصله معناداری با اصلاح طلبان بگیرد و سعی کرده تا جایگاه خود را بین اصلاح طلبان نیز حفظ کند و اصطلاحا «هم از توبره بخورد و هم از آخور» که این مورد، باید زنگ خطری باشد برای مجموعه اصلاح طلبان در خوزستان، چرا که با وجاهت دادن به سایتی که مواضع مشخصی ندارد و مصاحبه های مکرر اصلاح طلبان با این سایت، در اذهان عمومی اینگونه برداشت میشود که این سایت، مشی اصلاح طلبانه دارد و سایر فعالیت های خبری آنها نیز از نگاه توده مردم به پای اصلاح طلبان نوشته خواهد شد.

از جمله تحلیل «رمز گشایی پیچیده و پنهان» که امروز در این سایت و با موضوع «رمز گشایی از تاکتیک پیچیده ی اصلاح طلبان در تحولات استانداری خوزستان» منتشر شد که حمله محکمی به شخصیتهای شناخته شده اصلاح طلبان در خوزستان بود اما از نگاه توده مردم این برداشت نمیشود و این داستان سرایی ماهرانه را واقعیت میپندارند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • آقا شما که خودتون استاد خوردن از توبره و آخور و جیب حضرات هستید

  • اول برو غلطا تایپی تو درست کن بعد اظهار نظر کن

  • چقدر سطحی نگر شدی خورنا.واقعا تحلیل بچه گانه ای بود