سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی شوشتر منصوب شد

خورنا – به گزارش خبرنگار خورنا از شوشتر ؛ دکتر اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در حکمی ضمن تقدیر وتشکر از زحمات دکتر عیسی رضایی در طول تصدی ریاست دانشکده علوم پزشکی شوشتر، دکتر فرهاد ابول نژادیان را به عنوان ” سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر” منصوب کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.