نظرسنجی: به نظر شما، بهتر است استاندار آینده خوزستان چه گرایش سیاسی داشته باشد؟/ نتایج آنلاین

خورنا -پس از «استعفا/ بازنشستگی/ عزل» مقتدایی استاندار سابق خوزستان، بحث های فراوانی در فضای مجازی شکل گرفت. بخش زیادی از این مباحث در خصوص گرایش سیاسی استاندار آینده خوزستان است. به نظر شما، بهتر است استاندار آینده خوزستان چه گرایش سیاسی داشته باشد؟ در نظر سنجی خورنا شرکت کنید:

این نظرسنجی بسته شد