دسومی: روی برنامه ها تمرکز شود نه اسامی افراد

خورنا – عبدالرضا دسومی گفت: فعالین باید روی برنامه استاندار تمرکز کنند نباید روی اسم استاندار تمرکز ویژه ای شود.

عبدالرضا دسومی، رئیس ائتلاف اصلاح طلبان اهواز در انتخابات مجلس، بیان داشت: بیشتر از اینکه چه کسی باید استاندار شود و یا اسم استاندار بعدی چیست، باید تعریفی از اینکه از استاندار بعدی چه انتظاری است و چه برنامه ای از آن توقع می رود داشته باشیم، فعالین باید روی برنامه استاندار تمرکز کنند نباید روی اسم استاندار تمرکز ویژه ای شود.

دسومی بیان داشت: نگاه منطقی ونه مقطعی، از کارویژه های احزاب موفق است ،نگاه سیستمی وبرنامه ای به مسائل استان توقعی است که از احزاب می رود.

وی اظهار داشت: نظارت وارزیابی عملکرد استاندار از موضوعاتی است که معمولا” مغفول می ماند، باید بر روی این موضوع تمرکز کنیم که استاندار بعدی، از چالش های استان چه می داند وچه برنامه ای برای غلبه بر آنها دارد.

دسومی خاطرنشان کرد: در این چند روز کمتر کامنتی دیده می شود که بر نگاه برنامه ای و سیستمی استاندار تاکید شده باشد، بیشتر اسامی، مورد توجه قرار گرفته است.

دسومی در پایان بیان داشت: همه باید تلاش نماییم که سمت و سوی مباحث را از مسائل فردی و احیانا”حب و بغض های شخصی به سمت و جهت های برنامه ای ببریم که تمرین خوبی برای نگرش های توسعه ای خواهد بود، تاکید می کنم همه تلاش نماییم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.