کاندید اصلاح طلب اندیمشک در انتخابات مجلس دهم: قانون انتخابات مبهم و آسیب پذیر است

خورنا – جهانبخش قلاوند کاندید اصلاح طلب اندیمشک در انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی با صدور یک بیانیه که در فضای مجازی منتشر شده است به شرح اتفاقات انتخابات اخیر مجلس شورای پرداخت که متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
خیلی امیدوار بودم به جای این پیام ، امسال نوروز را برمزار فرزند فداکار زاگرس واندیمشک شهیدتوکل گرد هم می آمدیم تادرعصردولت امید واعتدال،بهارسیاست وطبیعت راباهم جشن بگیریم؛ اما این بارنیز چشم امیدمردم بابغض گلویشان گره خورد.

بقول حافظ
طالع بخت مرا هیچ منجم نشناخت
یارب ازمادر گیتی به چه طالع زادم

به عنوان گزارش وتحلیل انتخابات مطالبی را قلمی می کنم وآنچه پیش آمده را به داور روز واپسین خدای بزرگ می سپارم.

۱.واقعیت این است که سیستم وسازمان انسانی وتجهیزات وامکانات انتخابات درسراسر کشور از رویه وقانون یکسانی پیروی می کند.واضح است مسئولین ارشدنظام ، شورای نگهبان و وزارت کشور همواره بدنبال تحقق عادلانه وقانونمند این امرمهم بوده و خواهندبود؛ اما قانون ونظام انتخاباتی ما جامع وکامل نیست وازنقاط مبهم و آسیب پذیری برخوردار است که هم محل ورود ویروس های انتخاباتی است وهم جامعه را درفصل پرشور تعیین سرنوشت دچار چالش وتنش می نماید.این نواقص باید با استفاده ازتجارب بشری وپیشرفتهای عصرارتباطات واطلاعات باقید فوریت مرتفع گردد.

باقانون وشیوه ی فعلی شایددرتهران ومراکزاستانها امکان خریدگسترده ی رای یا تخلفات سازمان یافته میسر نباشدولی درحوزه های کم جمعیت باخرید ده تابیست هزار رای ویابا سازماندهی همین تعداد آدم وشناسنامه ازسایراستانها وگسیل داشتن به حوزه ی انتخابیه سرنوشت مردم ونتایج انتخابات را می شود دستکاری کرد.این فاجعه ای کثیف است که می تواندبه عامل دلسردی مردم ومخدوش سازی مهم ترین آزمون سیاسی کشورتبدیل شود.

به نظرم قانون کشف وتعقیب وکیفر سارقین سرنوشت مردم بایدشدیدوغلیظ باشدتا هیچکس فکر برهم زدن معیارهاونظامات تعیین کننده را درسرنپروراند.
۲.کشورما درمیان واحدهای سیاسی جهان جایگاه ویژه ای دارد.پیچیدگیهای جهان سیاست نیز الزاماتی دارد. اداره و آینده ی این سرزمین ونظام برآمده از انقلاب اسلامی دولتمردانی دانا، درستکار ومردمی می خواهد.ارکان ونهادهای بالادستی نظام سیاسی حتماباید کارآمد وپیش برنده و محل تجمیع نخبگان علمی واخلاقی باشند.این اصلی همیشگی است که سیاست میدان تصمیم سازی وتصمیم گیری های مهم است وهرگزنبایدجولانگاه افراد دون پایه بشود.حضرت امام مجلس را عصاره ی فضائل ملت دانستند ورهبرعزیزانقلاب بارها برمسئولیت سنگین نمایندگان درترسیم خطوط اداره ی کشوروبرنامه های زندگی مردم وپیشرفت مملکت تاکیدنموده اند.

خطرناک ترین وضعیت برای عنصر مردمی بودن نظام و اینده ی ایران اسلامی شکل گیری باندهای مافیایی درحوزه های قدرت وثروت است. یکی از مجاری نفوذ ویروس ها وموریانه هابه ارکان تصمیم گیری های کلان کشورمجرای انتخابات و کسب کرسی های نمایندگی با استفاده ازروشهای غیراخلاقی وغیرقانونی است.

کسب قدرت سیاسی ازطریق هنجارشکنی و دور زدن قانون وتخلفات سازمان یافته وسیستمیک زنجیره ای از حلقه های فساد درفرادست هارا شکل می دهدکه خود مولد روندهای ضدپیشرفت وعدالت است.

چنانچه تصورشود افرادی که با روش های غیرقانونی به قدرت می رسندتوان وانگیزه ای برای اعتلای ارزشهای جامعه وآرمان های انقلاب دارندیادر برخورد با منابع ملی ومنافع کشوربه درستی عمل می کنند؛خیال باطلی است؛زیرا جمع میان افساد در روش و اصلاح درهدف ماهیتا ممکن نیست.

۳.فرایند انتخابات در همه ی بخش ها ومراحل نیازبه دقت ودرستی دارد.با اعلام تقویم انتخابات ازسوی وزارت کشور ودرجریان تشکیل هیاتهای اجرایی ونظارت وسایرواحدهای نرم افزاری وسخت افزاری و چیدمان شعب اخذرای باتوجه به نوع رقابت و ترکیب اعضا تاحدودزیادی اعتمادحاصل شد.در این مراحل سعی نمودم بیشترین همراهی را با ستادانتخابات شهرستان داشته باشم وبه تلطیف فضای رقابت و آرامش روانی مردم وامنیت حوزه ی انتخابیه کمک عملی نمایم.

گرچه درگرماگرم ارتباط گیری بامردم ردصلاحیت ومتوقف شدم ولی دربازگشت مجددبه میدان رقابت ودروزهای منتهی به هفت اسفند با امواج مردمی واستقبال جوانان پرشور در همایش های بی سابقه روبرو شدم که نویدیک پیروزی قاطع می داد.اما اکنون با مردمی مواجه هستم که حوادث ونتایج انتخابات رادیده اندو سردرگم و تلخکامند.
آنچه سربسته ومختصر ازاین واقعیت بایدگفت این است که:

الف. نظام انتخاباتی ما نواقصی داردکه راه رابرای قانون شکنان باز می گذارد. دراین زمینه وبرای اطلاع متولیان امر ظهرانتخابات درحضور مسئولین محترم شورای تامین واجرایی ونظارت نسبت به تخلفات و احتمال ورود سازمان یافته ی افراداز سایرنقاط کشوربه شهرستان هشداردادم ولی واکنش واقدام موثری دیده نشد.

ب. شایدازنگاه افراد زرنگ و حرفه ای هرچه رقم ودامنه ی تخلف بالا باشدامکان مبهوت شدن مردم ومسئولین بیشتر وپذیرش آن راحت تر باشد. به زعم اینها پایان فرآیند انتخابات تازمان شمارش آرا واعلام نتایج است و احتمال رسیدگی به تخلفات و تغییر نتایج بعیداست، بنابراین تا قبل ازآن هرکاری می توان کرد.

ج. اعلام پیروزی هشت ساعت پیش ازپایان وقت انتخابات نوعی پیش گویی سیاسی است .

شیرین کاری نمایندگان شش نامزدنیابتی در محل های شعب اخذرای هم ازپدیده های بدیع و قابل بررسی انتخابات اندیمشک است.

د.به تجربه آموخته ام قانون برای نامزدها ومردمی که اخلاقی زندگی می کنندکاربردفوری وجدی داردولی دربرابر اقداماتی نظیر شایعه پردازی وسیع رسانه ای،پاک کردن مکرر شناسنامه های زبان بسته ،پیش خرید رای و بازاربورس فعال وآشکار بانرخ های شناور ومشتری پسند، نقش آفرینی شناسنامه های بی صاحب، سازمان آدمهای اجاره شده و دلسوزخارج از اندیمشک ومواردی دیگرکه ازماهها قبل تاپایان روز انتخابات عملی شده وبعضابه عقل شیطان هم نمی رسد بایدگفت اینجا پای قانون لنگ است!
البته در قاموس مثل های معروف فارسی نکاتی ارزشمندهست ازجمله آنجا که می گویند” شتردیدی ندیدی” و “دزد نگرفته پادشاه است”.

۴.و اینک شمیم تازگی طبیعت دشت و دمن را دربرگرفته است.دلها را به سمت بهار ببریم وخانه هارا با نسیم نوروزی مکان مودت سازیم.

بازی انتخابات مثل هرمسابقه ی دیگری به پایان رسیده است. شایدهمه ی تیمها به اندازه ی شایستگی واستحقاقشان موفقیت کسب نکرده اندیامدال افتخاراتشان رارقبا به گردن آویخته اند؛اما مسابقه درپایان فقط یک برنده دارد.من به نمایندگی از همه ی افرادی که احساس می شودحقشان تضییع شده می گویم بهار یعنی نه گفتن به همه ی سردیها وکدورتها وناخالصیها. و زمان آن رسیده است که همگی ازدرگذشت ودوستی واردشویم.
از این منظر به آقای فریدون حسنوندبعنوان نماینده ی مردم اندیمشک درمجلس شورای اسلامی تبریک می گویم ودعامی کنم درمسیرخدمت ونکوداشت نام اندیمشک وایران باشند.

ازهمین فرصت استفاده می کنم وبه ایشان یادآوری می کنم عملکرد سه دوره ی قبلی شما درجایگاه نمایندگی ملت ایران ، پاسداری ازقانون وصیانت ازمنابع انسانی و طبیعی وسرمایه ای وفرصتهای برابر درآمد واشتغال شهرستان اندیمشک قابل دفاع نیست.

این نصیحت دوستانه را بپذیرید واز تحریکات نفسانی وخواسته های قلیل دوستانی که این فتح را مبنای کسب منفعت یا تضییع حقوق دیگران بویژه هواداران سایرنامزدهاقرارمی دهند؛برحذرباشی.

ازهمه ی مردم بویژه از قبیله ی سربلندایثار ، اقشارواصناف مختلف درتمام نقاط شهری وروستایی شهرستان واز خانواده ها ، دوستان وحامیان درهر مکان واز شخصیت های دینی ، سیاسی ،علمی ،ادبی ،فرهنگی واجتماعی که برایشان اسباب زحمت ودردسر شدم سپاسگزارم وحلالیت می طلبم.

همچنین ازنامزدها وهودارانشان که ازجانب من یادوستانم بهردلیلی رنجیده اند،حلالیت می خواهم.

درآستانه ی آعاز سال ۱۳۹۵ خورشیدی، فرارسیدن عیدنوروز رابه هم میهنان ومردم شرافتمند شهرستان اندیمشک تبریک می گویم. از خداوندمی خواهم توفیق خدمت به سرزمین مقدس وملت سرافراز ایران وشما مردم نجیب اندیمشک را عنایت فرماید.

سپاس بیکران حضرت حق

ودرود بی پایان براسوه های پاکی

روزگارتان برمدار نیکی وکامیابی

جهانبخش قلاوند

بیست ونهم اسفند هزارو سیصدونود وچهار

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.