مناجاتی برای آغاز سال نو / یا مقلب القلوب و الابصار

خورنا – الهی و ای دادار مهربان در لحظات پایانی سال به درگاهت آمده ایم ، امیدوار ! همچون همیشه ، به امید ضیای تو ، به امید رضای تو!

ای یار آشنا ! متاع ما حقیر و لطف تو کثیر ، حیرانیم و استدعای مدد داریم .
ای یکتای بی همتا ! نام تو مارا جواز ، مهر تو ما را جهاز ، شناخت تو ما را امان و لطف تو ما را عیان
از بنده خطا آید و زلت و از تو عطا آید و رحمت.
الهی دلی ده که شوق طاعت افزون کند و توفیق طاعتی ده که به بهشت رهنمون کند.
الهی صبر از من رمید و طاقت سست شد ، ای گشاینده راهها و کارها ، در حاجتمان نظر کن !
الهى چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است.
الهى ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره اى و ما همه هیچکاره ایم و تنها تو کاره اى.
الهى چون تو حاضرى چه جویم و چون تو ناظرى چه گویم.
الهى بسیار کسانى دعوى بندگى کرده اند و دم از ترک دنیا زده اند، تا دنیا بدیشان روى آورد جز وى همه را پشت پا زده اند ، این بنده ی در معرض امتحان درنیامده شرمسار است بحق خودت ثبت قلبى على دینک.
الهی ای کامکاری که دل دوستان در کنف توحید توست و ای که جان بندگان در صف تقدیر تو است، ای قهاری که کس را به تو حیلت نیست، ای جباری که گردن کشان را با تو روی مقاومت نیست، ای حکیمی روندگان تو را از بلای تو گریز نیست، ای کریمی که بندگان را غیر از تو دست آویز نیست. نگاه دار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم.
ظاهری داریم شوریده ، باطنی در خواب آلوده ، سینه ای داریم پر آتش و دیده ای پر آب
ای پروردگار مهربان ! هر که را خواهی که بر افتد ، اورا رها کنی تا با دوستان تو در افتد.
تو نواز که دیگران ندانند. تو بساز که دیگران نتوانند. همه را از خودپرستی
رهایی ده ، همه را بخود آشنایی ده،همه را ازمکر شیطان نگاهدار،همه را از آفت نفس آگاه دار.
 بر رخ از خجالت گَرد داریم و در دل از حسرت درد داریم و روی از شرم گناه زرد داریم .
یاریمان کن برای دوری از دروغ ، تهمت و کفران نعمتت و دوری از دورویی که آفت زندگی اند .
الهی! یاریمان کن که همواره شایسته ی شکوه عظمت و لطف بی کرانه ات باشیم و تنها در هوای حضور تو به پرواز در آییم و در پناه محبت دل آرای تو هدایت شویم ، پس ای مهربان عنایتی فرما و شب های بلند نیازمان را قرین صبح اجابت و روشنی خویش کن.
الهی ! دانی که بی تو هیچکسم ، دستم گیر که در تو رسم.
 الهی ! لا تزع قلوبنا ، بعد اذ هدیتنا.
 یا هادى ! اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین.
اللهم ادخل علی اهل القبور السرور
 اللهم اغن کل فقیر
اللهم اشبع کل جائع
 اللهم اکس کل عریان
اللهم اقض دین کل مدین
 اللهم فرج عن کل مکروب
اللهم رد کل غریب
 اللهم فک کل اسیر
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین
 اللهم اشف کل مریض
اللهم سد فقرنا بغناک
 اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک
اللهم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر
 انک علی کل شیئ قدیر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.