مجله هفتگی “زادبوم” به جمع مطبوعات خوزستان پیوست

خورنا- با موافقت هیئت نظارت بر مطبوعات کشور، مجوز هفته نامه خبری تحلیلی «زادبوم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مهدی مکارمی صادر شد. 

مهدی مکارمی در همین رابطه به خبرنگار ما گفت: این مجله، نشریه ای مستقل است که با هدف اطلاع رسانی و تحلیل اخبار و رویدادهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و سیاسی خوزستان با رویکرد خبری و تحلیلی منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به برخی فعالیتها در شبکه های مجازی در چند هفته اخیر گفت: با احترام به همه عزیزانِ صاحب فکر و گفتمان، باید بگویم که درخواست مجوز این نشریه ماهها قبل به وزارت ارشاد ارائه و سه نام به هیئت نظارت پیشنهاد شده بود که در نهایت با نام«زادبوم» موافقت شد. از این رو مجله زادبوم ارتباطی با این فعالیت های مجازی که بعضا در ایام انتخابات فعال بوده اند ندارد و نشریه ای مستقل خواهد بود و تعلقی به هیچ گفتمان، حزب و گروه و جمعیتی ندارد.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول مجله زادبوم افزود: این نشریه به هیچ گروه و جریانی وابستگی ندارد و اساسا معتقدیم کارکرد رسانه، کارکرد حزبی و جریانی نیست. نقش رسانه، صرفا اطلاع رسانی، تحلیل، نقد و پرسش است.

مکارمی گفت: مجله زادبوم از هفته دوم فروردین سال ۹۵ بصورت تمام رنگی منتشر و توزیع خواهد شد.

یک مجله هفتگی به جمع مطبوعات خوزستان

با موافقت هیئت نظارت بر مطبوعات کشور، مجوز هفته نامه خبری تحلیلی «زادبوم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مهدی مکارمی صادر شد.

مهدی مکارمی در همین رابطه به خبرنگار ما گفت: این مجله، نشریه ای مستقل است که با هدف اطلاع رسانی و تحلیل اخبار و رویدادهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و سیاسی خوزستان با رویکرد خبری و تحلیلی منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به برخی فعالیتها در شبکه های مجازی در چند هفته اخیر گفت: با احترام به همه عزیزانِ صاحب فکر و گفتمان، باید بگویم که درخواست مجوز این نشریه ماهها قبل به وزارت ارشاد ارائه و سه نام به هیئت نظارت پیشنهاد شده بود که در نهایت با نام«زادبوم» موافقت شد. از این رو مجله زادبوم ارتباطی با این فعالیت های مجازی که بعضا در ایام انتخابات فعال بوده اند ندارد و نشریه ای مستقل خواهد بود و تعلقی به هیچ گفتمان، حزب و گروه و جمعیتی ندارد.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول مجله زادبوم افزود: این نشریه به هیچ گروه و جریانی وابستگی ندارد و اساسا معتقدیم کارکرد رسانه، کارکرد حزبی و جریانی نیست. نقش رسانه، صرفا اطلاع رسانی، تحلیل، نقد و پرسش است.

مکارمی گفت: مجله زادبوم از هفته دوم فروردین سال ۹۵ بصورت تمام رنگی منتشر و توزیع خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.