FAX: 02189775112 02143840916 info@khoorna.com

آیت الله احمدی شاهرودی: حالا نوبت ماست که به وظایف خود عمل کنیم

خورنا – نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب در این دیدار فرمودند: وظیفه علما و خبرگان منتخب مردم این است که می توانند تاثیرگذار باشند و مشکلات مردم را به مسئولین منعکس کنند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب در این دیدار فرمودند: وظیفه علما و خبرگان منتخب مردم این است که می توانند تاثیرگذار باشند و مشکلات مردم را به مسئولین منعکس کنند.

به گزارش خورنا ؛ آیت الله محمد حسین احمدی شاهرودی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در سخرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اهواز با اشاره به دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب به نقل از ایشان گفت: در این دو انتخابات اخیر حدود ۷۰ میلیون رای به صندوق ها ریخته شد و مردم خوش درخشیدند. حالا نوبت ماست، نوبت مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و دولت است که به وظایف خود عمل کنند.

وی افزود: میان نظام و مردم حقوقی وجود دارد که یکی از حقوق حاکمیت اسلامی بر مردم، طبعیت و تجدید عهد است. شرکت در انتخابات یکی از مظاهر بیعت مردم با نظام و حاکمیت است.

آیت الله احمدی شاهرودی عنوان کرد: یکی از وظایف حاکمیت نسبت به مردم ادای امانت و خدمت بی منت است.

همچنین وی به نقل از رهبر انقلاب در این دیدار گفت: وظیفه علما و خبرگان منتخب مردم این است که می توانند تاثیرگذار باشند و مشکلات مردم را به مسئولین منعکس کنند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان افزود: نمایندگان مجلس خبرگان واسطه میان رهبری و مردم اند و این انتظار به حقی است که مردم از آنان دارند.

آیت الله احمدی شاهرودی عنوان کرد: مردم این جایگاه را به نمایندگان مجلس خبرگان داده اند و در حقیقت این جایگاه متعلق به مردم است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مردم نهال دین را در این مملکت کاشتند و ثمره آن را در ۱۲ فروردین ۵۸ برداشت کردند، لذا مردم وظیفه خود یعنی به پا داشتن دین را انجام دادند.

وی افزود: طبق آیات شریفه قرآن کریم مسلمانان باید تمامی دین را به پا کنند و در آن تفرقه نگذارند و به پا داشتن دین جز با تشکیل یک حکومت اسلامی تحت زعامت یک فقیه جامع الشرایط مبسوط الید امکان ندارد.

گزارش خورنا ؛ آیت الله محمد حسین احمدی شاهرودی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در سخرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اهواز با اشاره به دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب به نقل از ایشان گفت: در این دو انتخابات اخیر حدود ۷۰ میلیون رای به صندوق ها ریخته شد و مردم خوش درخشیدند. حالا نوبت ماست، نوبت مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و دولت است که به وظایف خود عمل کنند.

وی افزود: میان نظام و مردم حقوقی وجود دارد که یکی از حقوق حاکمیت اسلامی بر مردم، طبعیت و تجدید عهد است. شرکت در انتخابات یکی از مظاهر بیعت مردم با نظام و حاکمیت است.

آیت الله احمدی شاهرودی عنوان کرد: یکی از وظایف حاکمیت نسبت به مردم ادای امانت و خدمت بی منت است.

همچنین وی به نقل از رهبر انقلاب در این دیدار گفت: وظیفه علما و خبرگان منتخب مردم این است که می توانند تاثیرگذار باشند و مشکلات مردم را به مسئولین منعکس کنند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان افزود: نمایندگان مجلس خبرگان واسطه میان رهبری و مردم اند و این انتظار به حقی است که مردم از آنان دارند.

آیت الله احمدی شاهرودی عنوان کرد: مردم این جایگاه را به نمایندگان مجلس خبرگان داده اند و در حقیقت این جایگاه متعلق به مردم است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مردم نهال دین را در این مملکت کاشتند و ثمره آن را در ۱۲ فروردین ۵۸ برداشت کردند، لذا مردم وظیفه خود یعنی به پا داشتن دین را انجام دادند.

وی افزود: طبق آیات شریفه قرآن کریم مسلمانان باید تمامی دین را به پا کنند و در آن تفرقه نگذارند و به پا داشتن دین جز با تشکیل یک حکومت اسلامی تحت زعامت یک فقیه جامع الشرایط مبسوط الید امکان ندارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.