عامر کعبی و جلیل مختار از آبادان راهی بهارستان شدند/شرفی و مولوی به دور دوم راه یافتند +آمار نهایی

خورنا – عامر کعبی و مختار از آبادان راهی بهارستان شدند و غلامرضا شرفی و سیدمحمد مولوی نیز به دور دوم راه یافتند.

عامر کعبی و مختار از آبادان راهی بهارستان شدند و غلامرضا شرفی و سیدمحمد مولوی نیز به دور دوم راه یافتند.

عامرکعبی ٢٧۶٨٧هزاراول
مختار٢۵۴١٢دوم
شرفی٢٣٣٣۵
مولوی١۶۵۶۵

جانقربان ۶٧۶٧هزار
سعدون١٢۵٨٩
حاجی زاده٣٨۵٧
دهدشتی١١۵۵٠
موسوی جبیلی ١٢٢٣٢
فیروزی٩٣٨٨
فریده حمیدی۵۴۵٨
جابری ٢٢٠
کشتکار١٧٢

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.