نمایندگان چگونه می توانند در توسعه و پیشرفت منطقه موثر باشند؟

خورنا -یکی از شاخص های توسعه و ابادانی یک منطقه دارا بودن نمایندگان توانمند،فعال و کارامد است و هرچه نمایندگان بهتر بتوانند از ظرفیتهای قانونی موجود در مجلس استفاده کنند حوزه انتخابی انها و کشور از توسعه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی بالاتری بهره مند خواهد شد .

خورنا -یکی از شاخص های توسعه و ابادانی یک منطقه دارا بودن نمایندگان توانمند،فعال و کارامد است و هرچه نمایندگان بهتر بتوانند از ظرفیتهای قانونی موجود در مجلس استفاده کنند حوزه انتخابی انها و کشور از توسعه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی بالاتری بهره مند خواهد شد . به گفته کارشناسان حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی وجود نمایندگانی اشنا با اصول و مبانی توسعه ،برنامه ریزی و تفکرات استراتژیکی نقش مهمی در محرومیت زدایی و رفع معضلات منطقه خواهد داشت و مقایسه نمایندگان مناطق توسعه یافته و محروم گواه این امر است و متاسفانه یک سرو ریشه وضعیت بغرنج توسعه نایافتگی منطقه ما به عملکرد نمایندگان بر می گردد.حال این سوال به ذهن متبادر می شودکه نمایندگان ما با دارانبودن چه توانمندیهایی یکی از مسببین این وضعیت اسفناک هستند؟چه ظرفیتهایی وجود داشته که انها طی سالیان اخیر از ان استفاده نکرده اند؟و براستی شیوه و حرکت یک نماینده با کارایی بالا و موثر درپیشرفت و ابادانی منطقه چگونه می تواند باشد؟در این نوشتار قصد دارم این موضوع را با نگاهی مختصر ومتفاوت بررسی نمایم.
حضورفعال در مجلس و منطقه با قدرت چانه زنی و رایزنی بالا؛قطعا هرچه نمایندگان یک منطقه بیشتر درصحن مجلس جهت بررسی بودجه ،طرح ها،لوایح،کمیسیون و نظارت حضورفعال وشناخته شده داشته باشند و همچنین دارای قدرت رایزنی و چانه زنی بالا درمجلس ،مرکزو استان باشندخواهندتوانست امتیازات ویژه ای از سوی مجلس و دولت جهت توسعه و ابادانی حوزه خود دریافت کنند.این نوع توانمندی و کارایی یک نماینده ،شناخته شدن و به قول معروف برش دار بودن او باعث خواهد شد با پذیرش و همدلی بهتر ازسوی مسولین کشوری و استانی ،زمینه ساز و ارایه دهنده طرح ها و ایده های اقتصادی و عام المنفعه در منطقه مانند صنایع و شرکتها و بوده و مسبب سرمایه گذاری،تولید و رونق اقتصادی در منطقه شود .ونتیجتا این روند تاثیرگذاری نماینده بر بودجه و ارایه برنامه ها و طرح های کارسازهمراه با رایزنی های قوی وپیگیری مداوم ،چابکی و رفع کمبودهای نهادها و سازمانها جهت اجرای پروژه ها و خدمت رسانی بهتردر منطقه را به دنبال خواهد داشت. متاسفانه انچه که در صحن مجلس مشاهده می شودحضور فعال و شناخته شده تر تعدادی از نمایندگان مناطق توسعه یافته کشور است که بیشترین دغدغه و همت انها طرح ها،لوایح،بودجه ، نظارت و تعاملات سازنده با مدیران ارشد در مرکزو منطقه است ودرسویی دیگر نمایندگان مناطق کمتر توسعه یافته هستند که بیشتروقت و انرژی خود را صرف امور اجرایی و جزیی و غیر موثر در حوزه انتخابیه می کنند.
استفاده مناسب و اثربخش ازاهرم نظارت و قانونگذاری؛ نمایندگان مجلس می توانند با استفاده بهینه از ظرفیتهای مختلف نظارتی مندرج در قانون بسترساز توسعه و پیشرفت درکشور و منطقه باشند.نظارت نمایندگان به شکلهای گوناگون تذکر و سوال(شفاهی و کتبی)،تحقیق و تفحص و استیضاح اعضای هیئت دولت و حتی ریس جمهور و همچنین برعملکردمدیران سطح بالاو میانی استانی ،خواهند توانست موارد خلاف قانون و بی عدالتی های صورت گرفته را تذکرداده و پیگیریهای لازم راجهت احقاق حقوق شهروندی انجام نمایند.این امر با توجه به اطلاع و اگاهی نماینده از مشکلات و معضلات فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی منطقه می تواند یاری گر حرکت مسولان کشوری و استانی برریل توسعه و پیشرفت باشد.دربعد قانونگذاری توانمندی نماینده در هنگام تصویب لوایح،طرح ها،بودجه سالانه وبرنامه پنج ساله و در صورت ارایه ایده ، دیدگاه و جهت دهی ،برای شکوفایی اقتصاد و توسعه منطقه بسیار مهم خواهد بود.متاسفانه در بیشتر مواقع انچه که در عمل دیده می شود عکس ان است،شیوه و روند فعالیتهای قانونگذاری و نظارت به عنوان دو وظیفه اصلی نمایندگان طی سالهای اخیر انچنان که بایسته و شایسته است نتوانسته بسترساز و موتور متحرکه توسعه و شکوفایی اقتصادی درکشورباشد.
ارتباط مداوم با صاحبان فکرواندیشه،نهادهای مدنی و رسانه؛ مردمی بودن و ارتباط تنگاتنگ با صاحبان فکرو اندیشه،سازمانهای مردم نهاد ومطبوعات علاوه براثربخشی بر اراده و انگیزه نماینده سبب درک و شناخت بهتر و عمیقتر معضلات ،کاستی ها و چالشهای منطقه خواهد شد.مهمتر اینکه گفتگو و هم اندیشی این امکان را مهیا می سازد که نماینده با استفاده از ایده ها و راهکارهای مطرح شده توسط انها،در نوع رایزنی ها و بررسی و پیگیری طرح ها،لوایح،بودجه ونظارتهای صورت گرفته دست پری داشته و نتیجتا حضور موثرتری در توسعه و رفاه منطقه داشته باشد.بهترین شیوه برای بهره مندی از این ظرفیت وپتانسیل مردمی ایجاد یک تیم منسجم از نخبگان و کارشناسان منطقه است که علاوه بر اینکه درقالب کمیته های مختلف معضلات و اسیبهای مختلف فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی را شناسایی و بررسی می کنند برای برون رفت ازان ارایه دهنده راهکارهای عملی نیز می باشند.نماینده بااستفاده از این پشتیبان و بازوی فکری قوی ،توانمندی و کارایی بالاتری در مجلس و مرکز خواهد داشت ،البته درادامه شاه کلید و شرط تحقق ان پرسشگری،نظارت و مطالبه گری این تشکیلات بر روند عملکرد و راندمان کاری نماینده است و در صورت عدم تحقق ان ،این امر سرانجام مناسبی نخواهد داشت و این باربه مقصد مطلوبی نخواهد رسید.
بهره مندی از ظرفیت مجمع نمایندگان استان؛وجود مجمع نمایندگان استان خوزستان با تعداد ۱۸ عضو پتانسیل خیلی بالایی در زمینه همفکری،همدلی و همبستگی بین نمایندگان شهرستانها ، حضور قدرتمند در مجلس و دست برنده در چانه زنی و رایزنی با مسولین کشوری و منطقه برای بستر سازی درامرتوسعه و رونق اقتصادی خواهد بود و این امر مستلزم عدم تک روی و پرداختن به حاشیه و سیاست بازی توسط اعضاء است.با بررسی عملکرد و خروجی مجمع نمایندگان استان طی چهارسال اخیر این سوال به ذهن متبادر می شود که این جمع با استغاده از این ظرفیت و تعامل و همفکری چه برنامه ها و طرح های توسعه ای و اقتصادی جهت برون رفت استان از وضعیت توسعه نیافتگی درصحن مجلس و منطقه زمینه سازی و یا ارایه داده اند؟ در قالب مجمع چه پیگیریهایی جهت رفع معضلات مهم و کلان استان همانند مسایلی چون اب،گردوغبار،اشتغال و….داشته اند؟چرا و به چه دلیل ازاین ظرفیت استفاده مناسبی صورت نگرفته است؟
پویان تابناک

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.