تصاویر اختصاصی

گزارش تصویری از نخستین مجمع روابط عمومی های شهرستان دزفول

خورنا – IMG_1508 - Copy

IMG_1515 - Copy

IMG_1520 - Copy

IMG_1521 - Copy

IMG_1528 - Copy

IMG_1529 - Copy

IMG_1537 - Copy

IMG_1545 - Copy

IMG_1554 - Copy

IMG_1556

IMG_1561

IMG_1564 - Copy

IMG_1575 - Copy

IMG_1576 - Copy

IMG_1588 - Copy

IMG_1590 - Copy

IMG_1613 - Copy

IMG_1631

IMG_1661

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.