تجمع اعتراض آمیز پرسنل شرکت سیمان خوزستان

خورنا – پرسنل شرکت سیمان خوزستان دراعتراض به وصول مطالبات خود درب فرمانداری رامهرمز دست به تجمع زدند.
کارکنان وکارگران این شرکت که الان مدت سه روز است درب فرمانداری رامهرمز تجمع میکنند از فرماندار خواهان وصول مطالبات خود ازجمله امور بیمه ای واداره کار شدند.که این اموربه شهرستان هفتکل واگذار شد.۲۰۱۶۰۲۰۳_۰۸۳۹۵۳

۲۰۱۶۰۲۰۳_۰۸۴۰۰۳

۲۰۱۶۰۲۰۳_۰۸۵۳۰۳

۲۰۱۶۰۲۰۳_۰۸۵۳۰۸

۲۰۱۶۰۲۰۳_۰۸۵۳۱۶

۲۰۱۶۰۲۰۳_۰۸۵۳۲۴

۲۰۱۶۰۲۰۳_۰۸۵۳۳۰
بعضی ازاین کارگران تجمع کننده گفتند:شرکت سیمان در زمینهای کشاورزی حوزه استحفاظی رامهرمز میباشد چرا کارهای اداری این شرکت به هفتکل واگذار شوددر صورتی که تا این چندساله تمام این کارها در شهرستان رامهرمز انجام میگرفته است.ودرضمن اکثر شهروندان هفتکلی جهت کارهای اداری وخرید مایحتاج خود به رامهرمز می آیند.
چند تن از کارگران تجمع کننده در گفتگوباخبرنگار خورنا اظهار کردند:هنوز مالکیت زمین شرکت سیمان دردست ما میباشد وسند رسمی داریم وهنوز هیچ نوع سند وامضایی برای شرکت سیمان انجام ندادیم واین خود نشان دهنده این است که شرکت سیمان در زمینهای کشاورزی مردم رامهرمزقرار داردنه در حوزه استحفاظی هفتکل.
تجمع کنندگان بادردست داشتن پلاکارد خواهان هرچه سریعتر رسیدگی کردن مطالباتشان از فرمانداررامهرمز را خواستار شدند.
فرشید فرجی -رامهرمز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • بر اساس مصـوبه سال ۷۸ استانداری خوزستان شرکت سیمان در تابعیت کامل شهرستان هفتکل و در پلاک ۲۰۴ روستای گورکرد قرار دارد.

  • بر اساس مصوبه سال ۷۸ استانداری خوزستان شرکت سیمان در تابعیت کامل شهرستان هفتکل و در پلاک ۲۰۴ روستای گورکرد قرار دارد.