استعدادیابی و نخبه گزینی در بسکتبال فراموش نشود!

مهدی چاروسایی خبرنگارورزشی ,خورنا:به یادداریم که درآن سالهایی,که هفته های آغازین استعدادیابی بانگرش علمی مطابق با استانداردهای بین المللی دنبال شد,مجموعه ایی ازبهترین های کشورانتخاب و باوسواسی تحت تعلیم وآنگاه تربیت قرارگرفتند.

بازیکنانی چون مهدی کامرانی ازجنوب تهران با صمد نیکخواه بهرامی از شمال تهران ,اوشین ساهاکیان ازاصفهان ,حامد آفاق از خراسان ,حامدسهراب نژاد از کردستان وحامد حدادی از خوزستان پیوستند وهسته ی مرکزی تیم طلایی تشکیل شد.

اکنون از آن سالها بیش از یک دهه گذشت است میخواهیم چه بکنیم که تاکنون نکرده ایم .

چین رقیب اصلی ما در قهرمانی قاره کهن کماکان مشغول استعداد یابی است وسال به سال نیز دارد پیشرفت مینمایدوپیشرفت آنها باعث قهرمانی آنها در رده های پایه در سطح ملی بود ودر این راستا نیز بی رقیب پیش میروند.ودرنهایت قهرمانی دررده بزرگسالان را نیزکسب میکنند.
فیلیپین هم درکنار کره جنوبی وژاپن دارند همین راه چینی ها را ادامه میدهند و به همین صورت پیش میروند.

مابرای آنکه بخواهیم یکبار دیگر قدرت را در دست بگیریم واز کشورهای قاره کهن پیشه بگیریم نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت داریم.به طور مثال ایجادپایگاه هایی در سرتاسر کشور ودرنهایت کشف نخبه و بعداز آن مشخصات آنتروپوتریک بازیکنان گرفته شود تا بازیکن از همه لحاظ مورد بررسی قرار گرفته باشدودراین صورت میتوانیم یک بازیکن با استانداردهای جهانی کشف کرده باشیم.

چون بااین برنامه نتیجه گرایی که باشگاه های مادرپیش گرفته اند نمیتوان امید بسیاری به آینده داشت که بتوان بازیکن جدیدی راکشف کرد.

مابرای پیشرفت باید تمام کارشنان و نخبه گان از پیر و جوان ,خردوکلان همه وهمه را به کارزار فرابخوانیم تا راه حل را پیدا کنیم ویکبار دیگر یک نسل طلایی دیگر را تشکیل دهیم .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.