در خرمشهر

مدیریت را باید جدی گرفت

تجربه نشان داده که درامورمختلف افرادی نسبت به قوانین فردی واجتماعی ودرایتدرمدیریت خوداحساس تعهد وتعامل بیشتری دارند که به اصول اخلاقی پایبند بوده ووجود خویش را به فضایل اخلاقی آراسته اند. همانطور که مقام معظم رهبری امام خامنه ای نیز بارها دراین خصوص فرمایش داشته اند، درهرخدمتی که به آن تعلق دارید دربرابرآن احساس تعهد وتوانایی کنید. ولی متاسفانه دربرخی ادارات ما این موضوع به چشم نمی خورد وبازتاب ان درجامعه مردم رانگران وبه چالش کشیده است .متاسفانه عدم نظارت کافی ازطرف دستگاههای مربوطه دربرخی ادارات مشکل افرین شده است. بنده بارها شاهد بودم کهفرماندار محترم دکتر حیاتی مشکلات را به مسولین گوشزد نموده ولیکن برخی از آنان بی تفاوت بوده وانگار یادشان رفته که هرچه دارند از خون شهیدان است واین مردم. همه می دانیم که شهرداری تابلو ونماد وضعیت شهریست ولی هرروز صبح که وارد ان می شوید پیمانکاران بومی، اصحاب رسانه و....همه بشکلی درگیر مطالبات خودمی باشند.روحیه تکریم ارباب رجوع ضعیف گردیده وجالب که هر مدیرجدیدی که می اید باوجود آگاهی از ضعفهای قبلی قدمی درمسیر بهبود بر نمی دارد. یک مدیرموفق وضعیت موجود رابسوی تغییر مثبت پیش می برد ولی بی تفاوتی همه را کلافه کرده است. وضع نامطلوب بهداشت، فضای سبز ، چاله چوله های خیابانها، عدم فضای مطلوب برای ورزش بانوان، کودکان و...شکستگی های لوله ها ی فاضلاب وسگهای ولگرد و..... معلوم نیست که پاسخگو کیست. خدایی اینحق خرمشهراست. مسولان امر وکسانی که وظیفه شرعی وقانونی دارند بفکر این مردم باشند تاخدایی نکرده دشمن این انقلاب فرصتها رابه تهدید تبدیل نکند وخدای ناکرده در بحبوحه انتخابات امنیت جامعه به خطر بیافتد. همه درقبال حفظ امنیت وآرامش جامعه مسول هستیم وموظف به حفظ ارزشهای انقلاب واحترام به فرمایشات مقام معظم رهبری وخون پاک شهداییم. هرچند که این مطلب بمزاج برخی خوش نمی آید ولی وظیفه دانستم که کمی از درد دل های مردم خرمشهر عزیزم را بازگو کنم ، چون همه مسولیم. اکبر کاویانپور

خورنا -تجربه نشان داده که درامورمختلف افرادی نسبت به قوانین فردی واجتماعی ودرمدیریت خوداحساس تعهد وتعامل بیشتری دارند که به اصول اخلاقی پایبند بوده ووجود خویش را به فضایل اخلاقی آراسته اند.
همانطور که مقام معظم رهبری امام خامنه ای نیز بارها دراین خصوص فرمایش داشته اند، درهرخدمتی که به آن تعلق دارید دربرابرآن احساس تعهد وتوانایی کنید.
ولی متاسفانه دربرخی ادارات ما این موضوع به چشم نمی خورد وبازتاب ان درجامعه مردم رانگران وبه چالش کشیده است .متاسفانه عدم نظارت کافی ازطرف دستگاههای مربوطه دربرخی ادارات مشکل افرین شده است. بنده بارها شاهد بودم کهفرماندار محترم دکتر حیاتی مشکلات را به مسولین گوشزد نموده ولیکن برخی از آنان بی تفاوت بوده وانگار یادشان رفته که هرچه دارند از خون شهیدان است واین مردم.
همه می دانیم که شهرداری تابلو ونماد وضعیت شهریست ولی هرروز صبح که وارد ان می شوید پیمانکاران بومی، اصحاب رسانه و….همه بشکلی درگیر مطالبات خودمی باشند.روحیه تکریم ارباب رجوع ضعیف گردیده وجالب که هر مدیرجدیدی که می اید باوجود آگاهی از ضعفهای قبلی قدمی درمسیر بهبود بر نمی دارد.
یک مدیرموفق وضعیت موجود رابسوی تغییر مثبت پیش می برد ولی بی تفاوتی همه را کلافه کرده است. وضع نامطلوب بهداشت، فضای سبز ، چاله چوله های خیابانها، عدم فضای مطلوب برای ورزش بانوان، کودکان و…شکستگی های لوله ها ی فاضلاب وسگهای ولگرد و…..
معلوم نیست که پاسخگو کیست.
خدایی اینحق خرمشهراست. مسولان امر وکسانی که وظیفه شرعی وقانونی دارند بفکر این مردم باشند تاخدایی نکرده دشمن این انقلاب فرصتها رابه تهدید تبدیل نکند وخدای ناکرده در بحبوحه انتخابات امنیت جامعه به خطر بیافتد.
همه درقبال حفظ امنیت وآرامش جامعه مسول هستیم وموظف به حفظ ارزشهای انقلاب واحترام به فرمایشات مقام معظم رهبری وخون پاک شهداییم.
هرچند که این مطلب بمزاج برخی خوش نمی آید ولی وظیفه دانستم که کمی از درد دل های مردم خرمشهر عزیزم را بازگو کنم ، چون همه مسولیم.

اکبر کاویانپور-فعال رسانه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.