رایان ریچاردز فوق ستاره ای که به چشم نیامد؟!

مهدی چاروسایی,خبرنگارورزشی خورنا:دراین خبر آمده ایم آمار بازیکنان خارجی دوتیم شهرداری گرگان وپتروشیمی بندرامام که در بازی این دوتیم در هفته دوازدهم لیگ برتر لازی کرده اند را ارایه داده ایم.

یادآور میشوم رایان ریچاردزبازیکن تیم شهرداری گرگان , ستاره تیمش وبازی دوتیم شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام بود,بازی خوب او گویای خیلی از چیزها بود ؟!!

رایان ریچاردز:شهرداری گرگان. ریباند:۵
پاس منجر به گل:۲
توپ ربایی:۶
امتیاز:۲۹
جلیل آکیندله:پتروشیمی بندرامام
ریباند:۵
پاس منجر به گل:۱
توپ ربایی:۲
امتیاز:۲
ادگار سوسا پتروشیمی بندرامام;
ریباند:۲
پاس منجر به گل:۱
توپ ربایی:۱
امتیاز:۱۲
ریباند:
۱:رایان ریچاردز:۵
۲:جلیل آکیندله:۵
۳:ادگار سوسا:۲
پاس منجر به گل:
۱:رایان ریچاردز:۲
۲:ادگار سوسا:۲
جلیل آکیندله:۱
توپ ربایی:
۱:رایان ریچاردز:۶
۲:جلیل آکیندله:۲
۳:ادگارسوسا:۱
امتیاز
۱:رایان ریچاردز:۲۹
۲:ادگار سوسا:۱۲
۳:جلیل آکیندله:۲

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.