اولویت شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان بسترسازی برای مشارکت گسترده مردم درانتخابات پیش رواست

خورنا – مهندس سیدجابر موسوی درهمایش باشکوه توسعه پایداردرشهرستان رامهرمز: اولویت شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان بسترسازی برای مشارکت گسترده مردم درانتخابات پیش رواست.
همایش توسعه پایدارباحضورپرشورچهره های سرشناس ونخبه شهرستان رامهرمزوباحضورجمعی ازاعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان استان وسایرتشکل های اصلاح طلب استان جمعه شب۲۲آبان ۹۴درمحل حسینیه ی امام سجادشهرستان رامهرمز برگزارگردید.
دراین همایش باشکوه رییس شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان خوزستان بابیان اینکه توسعه پایدارمفهومی است که اخیراوارد ادبیات جامعه شناسی شده بیان داشت درسمپوزیومی که درسال ۱۹۹۱درلاهه برگزارشد منظورازتوسعه پایدارراتوسعه وگسترش امکانات زندگی برای همه ی انسان هاعنوان کردندکه این امرنه تنهادرمورد نسل حاضربلکه برای نسل های آینده نیزبایست لحاظ گردد ایشان سپس بااشاره به برخی آسیب ها وچالش های موجود درجامعه امروزایران من جمله بیکاری ، فقر، ارتشاء راناشی ازعدم توجه کافی به بحث توسعه پایداربرشمردند.
آقای موسوی دربخش بعدصحبت های خود به عوامل موثربرنتیجه انتخابات سال ۹۲اشاره وابرازداشتند مواضع عالمانه رهبرمعظم انقلاب نقش بسزایی دراین مشارکت بالا داشتند اینکه رهبری نظام اعلام داشتند رای مردم حق الناس است وازهمه حتی مخالفین دعوت به حضوردرپای صندوق هاکردندوفرمودندمن یک رای دارم وکسی ازرای من اطلاعی ندارد باعث تقویت هرچه بیشتراعتمادمردم به نظام ودرپی آن مشارکت حداکثری درانتخابات رارقم زدندایشان نقش بی بدیل آیت ا…هاشمی وحمایت بی دریغ ومدبرانه سیدمحمدخاتمی این شخصیت والا وسرمایه ی ملی ودرنهایت حرکت مدنی دکترعارف را دربه نتیجه رسیدن خواست مردم در انتخابات ۹۲ دانستند.
مهندس موسوی دربخش پایانی سخنرانی خود باتوضییح این مساله که شورای هماهنگی تاکنون واردمصادیق نشده اعلام داشتنداولویت مابسترسازی مشارکت گسترده مردم درانتخابات پیش رو است ودرمرحله بعد دنبال این هستیم تاازطریق یک فرآیند دمکراتیک باخرد ورزی نسبت به انتخاب وحمایت از کاندیدایی بااولویت اصلاح طلب یامعتدل که نماینده حقوق مردم ، معتقدبه آزادی بیان ، عدالت وپیشرفت ، همسوبادولت دارای مقبولیت، حسن شهرت وسابقه موفق اجرایی اقدام خواهدکرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.