قائم مقام مدیر عامل، رئیس مجتمع و معاون رئیس مجتمع پتروشیمی تند گویان منصوب شدند

خورنا -با قر گل قر: طی سه حکم از سوی مهندس حسن تقوی گنجی مدیر عامل محترم پتروشیمی تندگویان ، مهندس رضا نیک خصال به سمت قائم مقام و مشاور مدیر عامل ، مهندس محمد عیسی انوشا به سمت رئیس مجتمع و مهندس مازیار معدولی بهبهانی به سمت معاون رئیس مجتمع پتروشیمی تندگویان منصوب شدند.

همچنین در احکام جداگانه ای که برای قائم مقام و رئیس مجتمع و معاون رئیس مجتمع صادر شد. می توان به نکات ذیل اشاره کرد:

توجه ویژه به کرامت انسانی و ارزش های سازمان و کوشش در جهت اجرای ایجاد محیطی شاداب و با انگیزه برای کارکنان محترم سازماندهی کلیه فعالیتها در راستای تحقق اهداف استراتژیک شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، رفع تنگناهای تولید و …. ،سرلوحه قراردادن اصول و استانداردهای HSEتولیدپ%A