انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ماهشهر به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان استان خوزستان

خورنا -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر طی حکمی از سوی دکتر شهرام لک دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، در این حکم خطاب به دکتر سروش زرین آبادی عضو هیات علمی واحد ماهشهر و رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان آمده است:«با عنایت به بند ۴ـ۶ ماده یک بخشنامه ۱۸۵۹۶/۰/ص/۹۴ مورخ ۲۴/۳/۹۴ و به استناد مجوز شماره ۵۴۷۹/۵۷/ص/۹۴ مورخ ۲۹/۷/۹۴ معاونت محترم برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه، به موجب این حکم، جنابعالی به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان به مدت یک سال زیر نظر دبیرخانه هیات امنای استان خوزستان منصوب می گردید. امید است با اتکال به نیروی لایزال قادر متعال درانجام وظایف محوله طبق مقررات و آیین نامه های مصوب، موفق و مؤید باشید».
دکتر سروش زرین آبادی استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر و رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان می باشد که با حفظ سمت به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان این استان منصوب شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.