تصاویر: تاسوعای حسینی در اهواز

خورنا – مراسم تاسوعای حسینی در اهواز

تصاویر: – خورنا – فاطمه مریدپور

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۳ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۳ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۲ ۳۳ ۳۶

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.