تصاویر: کودکان حسینی در اهواز

خورنا -کودکانی که دل در گرو حسین دارند. اهواز – تاسوعای حسینی

تصاویر: خورنا- فاطمه مریدپور

۱۱ ۱۴ ۲۱ ۲۴ ۲۵ ۳۱ ۳۴ ۳۵ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.