رضا علیجانی ، مدیر خانه مطبوعات خوزستان شد

خورنا – در نخستین نشست هیات مدیره خانه مطبوعات خوزستان، با اکثریت آراء رضا علیجانی سرپرست روزنامه کارون و عضو هیئت مدیره دوره اول به سمت مدیر خانه مطبوعات استان خوزستان برگزیده شد.

در نخستین نشست هیات مدیره خانه مطبوعات خوزستان، با اکثریت آراء رضا علیجانی سرپرست روزنامه کارون و عضو هیئت مدیره دوره اول به سمت مدیر خانه مطبوعات استان خوزستان برگزیده شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.