درمصاحبه اختصاصی خورنا بامعاونت سیاسی واجتماعی فرمانداری ویژه خرمشهرمطرح شد:

گامهای بلند فرمانداری ویژه خرمشهر برای ارتقای جایگاه اجتماعی و بهبود وضع فرهنگی شهروندان

به گزارش خبرنگار خورنادرخرمشهر،معاونت سیاسی واجتماعی شهرستان ازگامهای بلندفرمانداری ویژه خرمشهربرای ارتقای جایگاه اجتماعی شهرستان و بهبودوضع فرهنگی شهروندان خبرداد.

اختصاصی خورنا -به گزارش خبرنگار خورنادرخرمشهر،معاونت سیاسی واجتماعی شهرستان ازگامهای بلندفرمانداری ویژه خرمشهربرای ارتقای جایگاه اجتماعی شهرستان و بهبودوضع فرهنگی شهروندان خبرداد.
سعیدحاجیان گفت: خرمشهرازشهرهای باسابقه وریشه دار کشوربوده است و زمانی دربسیاری بخشها سرآمدبوده است. متاسفانه هشت سال جنگ تحمیلی وآوارگی خانمانسوز باعث دگرگونی فرهنگی واجتماعی مردم شهرشدومتاسفانه اثرسوء آن تاسالها برساختار شهرباقی ماند.
معاونت سیاسی واجتماعی فرمانداری ویژه خرمشهرافزود:علت دیگراینکه قشرمرفه وسرمایه دارشهرنیزپس ازسالها سکونت درغربت به شهربازنگشت واین خودعامل کمبودسرمایه های سازنده خودی برای اقتصادشهراست.
ایشان خاطرنشان کرد: بحمدالله دراین مدتی که درخدمت مردم شریف خرمشهرهستیم تغییرات درمسیربهبود ملموس بوده ، هرچندبایدسرعت بیشتری داشته باشد.برای حل مشکل اساسی شهر که فاصله فرهنگی بین مرکز شهر وبخشهای کمتربرخوردارمانند مولوی ، سرحانیه ومناطق جدید معروف به ۹۰ و۱۲۰ هکتاری پیشنهاد ایجاد چند فرهنگسرای فعال درتمام بخشهای آموزشی برای ارتقای سطح فکری وفرهنگی جوامع هدف ارائه داده شده وازطریق استانداری ووزارات مربوط بجد پیگیر آن هستیم.
درپایان حاجیان عنوان نمود: انشاالله باتلاش فرماندارمحترم وکمک مسولین شهرستان امیدواریم بتوانیم گامهای عملی ومثبتی درمسیرارتقای جایگاه خرمشهر برداریم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.