سیاستها و راهکار شورای هماهنگی اصلاح طلبان خرمشهر در مسیر توسعه و اعتلای شهرستان

-شورای هماهنگی شهرستان خرمشهر سیاستهای خودرا درمسیر اعتلاوتوسعه شهرستان بشرح ذیل اعلام میدارد:

خورنا -شورای هماهنگی شهرستان خرمشهر سیاستهای خودرا درمسیر اعتلاوتوسعه شهرستان بشرح ذیل اعلام میدارد:

بسم الله الرحمن الرحیم
شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان خرمشهر در راستای پیشرفت و اعتلای این شهرستان که فی الواقع میراثی به جامانده از مجاهدت مردم خونگرم و شریف این خطه مظلوم است،بخشی از نقطه نظرها و سیاست های خود را به شرح ذیل ارائه میدهد.
الف)ما در مسیر اشتراکات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و قومی شهروندان گام برخواهیم داشت.
ب)در پی اعتلای خرمشهر از طریق مشارکت و برقراری ارتباط صمیمی و ایجاد مجموعه ای کار آمد با حضور همه مسئولین هستیم.
ج)پرهیز از تقابل و نفی دیگران و تلاش در جهت تعامل،همکاری و همفکری با سایرین،اعتقاد قلبی ماست.
د)ما در پی اجماع نظر و پدیدار سازی رفتار جمعی در همه موارد،علی الخصوص مسائل مختلف خرمشهر هستیم و در راه رسیدن به این مهم،افکار خود را به سایر گروه ها ارائه خواهیم داد و نقطه نظراتشان را خواهیم شنید وبر روی مشترکات تاکید و افتراقات را مسکوت میگذاریم.
ه)خرمشهر دارای ظرفیتهای ویژه ای جهت پیشرفت میباشد لذا اصل براین است که جهت بهره وری بیشتر،از امکانات موجود تواناترین و شایسته ترین افراد به کار گرفته شوند.
و)امید است با غیر سیاسی کردن فضای منطقه و ایجاد ارامش،مدیریتها در دست افراد دلسوز،قدرتمند،شایسته و با اصالت فرهنگی قرار گیرد.
ز)رابطه ما با مدیران کشوری،استان و شهرستان بر اساس صمیمیت،معاشرت و دوستی و منطبق بر هم افزایی انرژیهای گسسته خواهد بود.
ح)رسیدگی به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و گذر از تنگدستی را ارجح بر رفتارهای سیاسی میدانیم.
ط)در انتخابات مجلس آینده شرکت و برای انتخاب نماینده شایسته با کلیه نامزدهای انتخاباتی،جلساتی برگزار نموده و بهترین گزینه را معرفی خواهیم کرد و مسلما در صورتیکه کاندیدای مورد نظر ما برای نمایندگی انتخاب شود و ظیفه ای سنگین تر خواهیم داشت در غیر اینصورت هر شخصی که به عنوان نماینده رای اورد نماینده خرمشهر و نماینده ما خواهد بود و با ایشان همکاری کامل خواهیم داشت.
شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان شهرستان خرمشهر ضمن قدردانی از مجموعه محترم استانداری خوزستان،همچنین معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر و معاونت سیاسی ایشان، آمادگی خود را جهت پیگیری بیشتر و منسجم تر مسائل مختلف شهرستان اعلام میدارد و انتظار داریم مجموعه استانداری و فرمانداری ویژه خرمشهر توجه ویژه ای را نسبت به مسائل خرمشهر مبذول بفرمایند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان خرمشهر
۹۴/۵/۱۹

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • خرمشهر پس از جنگ فرصت بسیارداشت که آباد شود ولی انگار که اراده براین استواراست که مخروبه بماندفرهنگش پسرفت کندبازارش خالی ازانصاف باشدونبودبهداشت همچنان درآن نمایان باشدبیش ازهرشهردیگری.اگرهمچنان که درجهان شهرها وکشورها رااز جهات مختلف رتبه بندی میکنندبرای شهرهای ایران نیزیک رتبه بندی ترتیب دهندخرمشهردرهمه بدی ها وآلودگیها اول است ودرخوبیها واستانداردها آخرمتاسفم خرمشهر متاسفم که دردهایت بسیارومردمت خسته – جوانهایت بیکاروشادابیت رخت بربسته-زخمهایت چرکین ومتعفن مانده از سالهای دورجنگ وتنها اسمی برای تومانده که هرسال ازهمان هم بهره کشی میکنندوبااین نام هرسال سوم خرداد چه جشنهایی برای تن رنجورونحیفت میگیرندوشادی میکننداما کسی از اصل حالت نمیپرسدآوازه نامت همه جا هست ولی کسی تورانمیشناسد