اصلاحات در خوزستان و لیدری آینده اصلاح طلبان عرب 

خورنا – محمد کیانوش راد: موضوع رهبری اصلاحات در هر جمع یا منطقه ای ، به مجموعه ای از مولفه های گوناگون بستگی دارد.

دانش ، تجربه ، سلامت مالی و اخلاقی فرد ، شمّ سیاسی ، قدرت پیش بینی حوادث ، قابلیت انعطافی و بروز بودن در  ارائه تحلیل  ، کنشگری فعال در برابری کنش انفعالی ، دارا بودن راهبرد گفتگوی ملی – هویتی ( خوانشی همخوان از مفهوم ملی – هویتی ) و نگاه تحلیلی در سطح خرد وکلان و توانایی ادغام سطوح تحلیلی ،  روحیه جمع گرا داشتن و تلاش در جهت گسترش دایره اصلاح طلبان و…

این مولفه ها را می توان بعنوان بخشی از ظرفیت فرد یا افراد برای پیشبرد اهداف سیاسی ذکر کرد.

به همین سان ، میزان حمله به یک فرد یا جریان ، صرف نظر از درستی یا نادرستی مواضع فرد یا گروه  مورد نظر ، گویای تاثیر فرد یا جریان یاد شده  در ساحت سپهر احتماعی است.

اندیشه ی فعالان سیاسی اصلاح طلب عرب در گذر زمان و بتدریج، جایگاه خود را در رهبری جبهه اصلاحات در خوزستان بدست می آورد  .

فعالان سیاسی اصلاح طلب عرب ، منسجم ، تشکیلاتی ، هدفمند ، با آگاهی به محدودیت ها و مقدورات استانی و کشوری ، راه خود را دنبال می کنند.

حضور چهره هایی چون سلامی ، عامری ، عموری  و شدید زاده در کنار هم ، افق این تلاش ها را روشن تر نشان می دهد. ،اینان  که از پیشکسوتان مبارزه و جهاد بوده اند ، ودر راه دستیابی به اهداف اصلاح طلبانه با آماج تهمت ها و دشمنی ها روبرو گشته اند ، اما در اراده آنان آسیبی نرسانده است.

تردیدی نیست در راه تحکیم چنین نقشی ازسوی اصلاح طلبان عرب  ، هزینه های احتمالی نیز دور ازذهن نخواهد بود.

فعالان سیاسی اصلاح طلب عرب  امروز از سطح نمایندگی مطالبات صرف عربی فراتر رفته اند.

فعالان سیاسی اصلاح طلبان عرب امروز ، به

١- توسعه استان خوزستان  ،

٢- تعمیق همگرایی  وحدت اقوام ،

٣-   حاکمیت گفتمان دموکراسی و حقوق بشر

۴- توسعه جریان فکری اصلاحات به رهبری سید محمد خاتمی

۵- انسجام و سازماندهی عرب ها و غیر عرب ها ، در چتری واحد و ذیل مفهوم ” ایران برای ایرانیان ”

می اندیشند.

در این پروسه جابجایی ، در میان نیروهای اجتماعی رهبری کننده ، عوامل زیر نقش دارد.

بر این اساس لیاقت ، انعطاف پذیری ، سخت کوشی ، کوشندگی و تلاشگری بیشتر ، انسجام تشکیلاتی و  هژمونی گفتمانی اصلاح طلبانه نقش مهم و بنیانی  دارد .

سه عنصر ارتباطیِ

١- درون قومی ( در میان عرب ها ) ،

٢-  فرا قومی ( کنش ارتباطی و تعاملی با غیر عرب ها )

٣- فرامنطقه ای ( گسترش ارتباطات با چهره های ملی )  ، نقش رهبری جریان سیاسی عرب های اصلاح طلب را در آینده سیاسی استان پر رنگ تر خواهد ساخت.

این مساله ، نه تهدید و نه فرصت ، بلکه این یک واقعیت است .

عرب ها ی سیاسی اصلاح طلب منسجم تر می شوند و  انسجام آنها ، در فضای جدید ، رقابتی مدنی را در میان سایر اقوام استان می تواند رقم زند.

این وضعیت ، موقعیت تازه و اثباتی برای فعال تر شدن سایر نیروهای سیاسی و نه قومی را فراهم خواهد ساخت.

رقابتی سازنده بر سر نشر اندیشه اصلاح طلبانه در میان سایر اقوام خوزستانی ، رقابتی مبتنی بر تعامل و همکاری  با دیگر اقوام در استان.

این نقشه راه ،  فصل نوین فعالیت اصلاح طلبان عرب در استان خواهد بود. فصلی جدیدی که آنان را نه تنها در جایگاه سخنگوییِ  قوم عرب ، که نماینده خواسته ها و مطالبات سایر اقوام خوزستانی خواهد نشاند.

خصلت کنشِ گری امروز  فعالان عرب اصلاح طلب ،  نافی و مزاحم و در تقابل و ستیز با دیگر اقوام خوزستانی نیست. چهارچوب فعالیت سیاسی حزبی ، الگویی مناسب برای کنش  همه اقوام ایرانی است

عرب های اصلاح طلب ، با دور شدن از سیاست کناره گیری وبا تکیه بر گفتگوی شهروندی و حقوق بشر و در گستره گفتگویی ملی ، وبا حضور بیشتر در جریانات سیاسی ملی و کشوری ، باید  آماده پذیرش نقش بیشتر در رهبری جریان اصلاحات در خوزستان باشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.