گزارش تصویری بازدید معاون وزیر صنعت,معدن و تجارت از کارخانه های تولیدی دزفول

خورنا – ۲۰۱۵۰۸۰۶_۱۱۴۳۰۷۲۰۱۵۰۸۰۶_۱۱۵۸۰۰۸۱۷۱۰۴۸۳-۷۰۰۷۹۴۳۲۸۱۷۱۰۴۸۳-۷۰۰۷۹۴۳۰۲۰۱۵۰۸۰۶_۱۲۰۰۴۹۸۱۷۱۰۴۸۳-۷۰۰۷۹۴۲۹۸۱۷۱۰۴۸۳-۷۰۰۷۹۴۳۳۸۱۷۱۰۴۸۳-۷۰۰۷۹۴۳۱۲۰۱۵۰۸۰۶_۱۳۲۰۴۹

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.