خوشحال باشیم که…/ اکبر ظریفی

خورنا- اکبر ظریفی: خوشحال باشیم از اینکه از فردا داروهای بیمارانمان به راحتی دردسترس خواهدبود.

خوشحال باشیم که از فردا برای فروش نفت نیاز نداریم لاشخورها را به صحنه بفرستیم که نفت را بفروشند و پول مردم را…!

خوشحال باشیم که برای خرید نیازهایمان دچار سختی نیستیم.

خوشحال باشیم که آرزوی جنگ طلبان خارجی رانگذاشتیم برآورده شود.

خوشحال باشیم که هزینه های زیادتری برای مملکت ایجادنشد و….

این خوشحالی ما را از خود بیخود نکند.

چرا که بسیار در این سال ها عقب ماندیم و تلاشمان را بیشتر کنیم تاآسیب هاراجبران کنیم.

همانگونه که شما آگاهی دارید،پس از توافق نامه میان ایران و کشورهای دیگر،ریخت کاردولت و کنش های آن،دچار رفتاری نوین خواهد شد.

در بازار میان کشورها نیز این پدیده پارادایم تازه ای را می شناساند.

بیهوده روی این داستان زیاده خوشدل نباشیم،خرابی های پیش آمده درسال های گذشته به اندازه ای بزرگ است که دریکی دوسال به ریخت شایسته ای برنخواهدگشت.

تورم بالا،کمبودسرچشمه های مالی،تنگناهای ساخته شده بین المللی،ویران شدن برخی زیرساخت ها و…

بایکی ودوسال ساختنی نیست، با کار زیاد و کمک همه درچندین سال این ریخت تغییرخواهدکرد.

توقع از کارگزاران را زیاد بالا نبریم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.