کوچه محمود احمدی نژاد در شوشتر /سند

خورنا – در آگهی های روزنامه رسمی، نشانی یک شرکت در شهر شوشتر استان خوزستان، کوچه ای به نام رییس جمهور سابق کشورمان است.

hrs507ah

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.