تنظیم تفاهم نامه دانشکده علوم پزشکی آبادان و اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان

خورنا –  تفاهمنامه دانشکده علوم پزشکی آبادان و اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان در خصوص سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت با حضور مهندس مخمل زاده – مدیر کل، دکتر کریمی کیا – معاون ، کارشناسان اموراجتماعی استانداری و خانم علیزاده به نمایندگی از دکتر آموزنده – ریاست دانشکده علوم پزشکی آبادان امضاء شد. برخی از اهداف این تفاهمنامه شامل موارد ذیل می باشد:

زمینه سازی فعالیت و توانمندسازی سمن های عرضه سلامت، ارتقای کیفی و برگزاری جلسات کارشناسی و حمایت از فعال نمودن سمتهای جدید منطبق بر نیازهای موجود

طرفین تعهد نمودند هدف گذاری و برنامه ریزی جامعی به منظور توسعه فعالیتهای بهداشتی، درمانی و آموزشی از طریق فعالیت سمن های سلامت شهرستانهای تابعه دانشکده صورت گیرد.

همکاری فی بمابین نماینده دانشکده آبادان و شبکه های تخصصی سازمانهای مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت صورت پذیرد.

ترویج و توسعه سمنها از اهداف دولت یازدهم بوده و در این خصوص وزارت بهداشت نیز با تقویت سمنهای حوزه سلامت از آنها بعنوان بازوان توانمند دولت در ارتقاء سلامت جامعه یاد می کنند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.