رئیس شورای شهر خرمشهر در گفتگو با خورنا؛

غیبت غیرقانونی برخی اعضای شورای شهر خرمشهر تاکی ادامه دارد

ئیس شورای شهرخرمشهر درمصاحبه اختصاصی باخبرنگار خورنا درموردمشکلات اخیر شورای شهر وعدم انتخاب شهرداردربازه زمانی اخیر چنین عنوان کرد: متاسفانه برخی ازاعضای شورا برای شش جلسه متوالی درجلسات حاضر نشدند وبااین کار جلسات را ازحدنصاب رسمی انداختند.

خورنا -علی بندری گفت: متاسفانه برخی ازاعضای شورا برای شش جلسه متوالی درجلسات حاضر نشدند وبااین کار جلسات را ازحدنصاب رسمی انداختند.

رئیس شورای شهرخرمشهر درمصاحبه اختصاصی باخبرنگار خورنا درموردمشکلات اخیر شورای شهر وعدم انتخاب شهرداردربازه زمانی اخیر چنین عنوان کرد: متاسفانه برخی ازاعضای شورا برای شش جلسه متوالی درجلسات حاضر نشدند وبااین کار جلسات را ازحدنصاب رسمی انداختند.

این عده بخاطربرخی ملاحظات چشم برمنافع شهرومردم بسته اند. متاسفانه دوداین کارها تنها به چشم مردم شهر می رود.

علی بندری افزود: ماههاست که شهرداری خرمشهر با سرپرست اداره می شود واین ضررهای بسیاری را به امر خدمت رسانی به مردم زده است. غیبت شش جلسه متوالی ودوازده جلسه متناوب هرعضو شورا باعث اخراج وسلب عضویت وی می نماید وبنده طبق قانون اسامی غایبین جلسات را جهت اقدامات لازم به فرماندار محترم شهر اعلام نموده ام.

وی خاطرنشان کردکه:امیدوارم که اتفاقات درآینده درجهت منافع مردم پیش برود وبنده بشخصه بعنوان خدمتگزار مردم دست تمام کسانی که درجهت خدمت به خرمشهر قدم بر می دارند می فشارم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.