بالاخره، کنسرت «رضا صادقی» در دزفول برگزار شد

خورنا شب گذشته، اوﻟﯿﻦ ﺷﺐ از دو ﺷﺐ اﺟﺮای رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺧﻮب ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﻩ و ﺗﺬﮐﺮات ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

به گزارش خورنا از دزفول؛ ﮐﻨﺴﺮت دزﻓﻮل ﺑﺮﺧﻼف ﮐﻨﺴﺮﺗﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم را در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﻘﯿﻨﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻼش و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﻮب ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺛﻤﺮﻩ ﺗﺬﮐﺮات ﻋﻠﻤﺎ و دﻟﺴﻮزان ﺷﻬﺮ و ﺗﻌﻬﺪ هنرمندان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﺣﺠﺎب و ذﮐﺮ ﯾﺎد ﺷﻬﺪا و ذﮐﺮ ﺻﻠﻮات و رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ؛ دﻗﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻫﻨﺮ دوﺳﺖ دزﻓﻮل و ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ایجاد جو و تشنج، ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻇﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ارﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﮕﯽ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ عده ای بسیار ﺗﻼش کردند ﺗﺎ ﻧﺎم دزﻓﻮل و دزﻓﻮﻟﯽ را خراب ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻼش کردند ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ دزﻓﻮﻟﯽ از ﻣﺮاﻣﺶ ﮐﻪ ﺗﺪﯾﻦ و اﺧﻼق اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ اما ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻼش اﻧﺎن ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪ.

شب گذشته، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دزﻓﻮﻟﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدند ﮐﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻧﺎم دﯾﺎرﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻬﺮﻩ اﺳﺖ ﺧﻮب دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.