شمارش معکوس برای انتخابات خانه مطبوعات خوزستان

خورنامدیر خانه مطبوعات خوزستان با انتشار پیامی، از ثبت اساسنامه جدید ارسالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضوگیری جدید در این خانه خبر داد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

به لطف خدا و پس از پیگیری های متمادی، خوشبختانه تغییرات اساس نامه ای خانه مطبوعات خوزستان مطابق تیپ ارسالی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرفت. پس از تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی نوبت دوم، قانونی بودن این فرآیند در اداره محترم ثبت اسناد و املاک اهواز به تایید رسید و آگهی تغییرات صادر شد و پس از آن آگهی در روزنامه رسمی خانه مطبوعات خوزستان یعنی “کارون” به چاپ رسید.

لذا چهارشنبه این هفته آگهی عضو پذیری جدید برای تشکل و دریافت درخواست کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسین دوره دوم در بازه زمانی دو هفته ای انتشار خواهد یافت و پس از دو هفته، مجمع عمومی عادی برای دادن گزارش عملکرد هیات مدیره دوره اول و انتخابات هیات مدیره دوره دوم و بازرسان انجام خواهد گرفت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.