به همت مرکز لوح و قلم برگزار شد

گزارش تصویری اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر

خورنا /به مناسبت روز نابینایان و کم بینایان اردوی گردشگری آموزشی و تفریحی توسط مرکز لوح و قلم برای کودکان نابینای اهوازی در شوشتر برگزار شد

تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
تصاویر / اردوی گردشگری کودکان نابینا در شوشتر
منبع/ خوزنیوز

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.