در ستایش شجاعت؛ نامه ای به علی مطهری/ اسدالله سرافراز

اسدالله سرافراز از فعالین با سابقه استان خوزستان ، نامه ای سرگشاده خطاب به علی مطهری نماینده مردم تهران نوشته که متن کامل آن در پی می آید :

مواضع صادقانه وآگاهانه گذشته ی شما بخصوص واکنش های موجهه و نامه هاوپاسخ های مصرح ومتقن اخیرکه به سیدحمیدروحانی ودادستان کل کشورداشته اید، صاحب این قلم را اخلاقا مکلف کرد تاازاین رفتارورویکرد ارزشمند شمابه عنوان یک سنت مرضییه تقدیرکند. قدردانی به این دلیل که درعین وفاداری به ارکان نظام وبدون وابستگی به جریان های سیاسی رایج کشورنسبت به خطاهاوخبط های خطیرصاحبان قدرت هرگزسکوت ویاغفلت نمی ورزید.

آقای مطهری اگرچه ممکن است این قلم باپاره ای ازنظرات شما همدل نباشدامانمی تواند نقدمشفقانه وموضع شجاعانه شما رادرروزگاری که این دونعمت بسیارکمیاب وجامعه مابه این دوفضیلت سخت محتاج است، ارج نگذارد.

اگرامروزدرحوزه سیاست ونظارت می توان کسی رانشان دادکه خارج ازمصالح ومنافع سیاسی صرفاازسرخیرخواهی و آزاداندیشی درکرسی نقادی نشسته ودلیرانه نقدقدرت می کند بدون شک شما یکی ازآنها هستید، به نیکی می دانید که امروز زبان نقدگشودن وبرخلاف خوانش حکومت ومشهورات سیاست ، سخن گفتن بغایت دشواروپرهزینه است اما البته کنش های اخیرتان نشان داد که ستبروثابت قدم برسرپیمان خویش ایستاده ایدوتیرتوهین وتهدید تندروها وعزم وعصبییت درشت گوها آب درهاون کوبیدن است.

آقای دکترمطهری شاید شما تنهاوکیلی باشیدکه زبان اهل قدرت رابازبان اهل قلم باشجاعت وانصاف پاسخ می دهید، نمایندگانی که امروزدرکرسی های مجلس تکیه دارندغالبا برسرشان روزه سکوت سایه می زندوبا عصای تقیه وتقوای پرهیزبرسبیل عافیت ومنفعت روزگارمی گذرانند، نمایندگانی که باید فریاد دادخواهی وحق طلبی شان راه رابرتطاول گران ثروت وخاطیان تشنه قدرت سخت وناهموارکرده باشد، شورمندانه بایدگفت شماری ازنمایندگان مجلس درانبوه فساد وفجایع تاریخی دولت پیشین مقصرومسئول اندوشوربختانه ترازاین شنیدن شکایت جمعی ازنمایندگان مجلس به خاطربرخی اظهارات شما است.

اما رفتارهای عقلانی واخلاقی شما نشان داد که به واقع نسب ازاستادفرزانه شهیدمطهری می برید همان گونه که به درستی بیان داشته ایدکه اگرشهیدمطهری زنده بودازمن بابت مبارزه بارخنه ی فرصت طلبان ومتملقان وچاپلوسان درانقلاب اسلامی تشکرمی کرد.

البته اینکه شمامی توانیدبا شجاعت وقاطعییت رای ونظرخودرا عیان سازید وبی مهابا باتیغ تیزنقد ،عفونت زدایی ازقدرت کنید واماهم چنان ازهرگونه گزنددرامان باشید، شاید امتیازوفرصت ویژه ای است که شامل حال شما باشدودیگران ازآن محروم ومطرود، به روشنی می دانیدکه چنان چه آدم های معمولی چنین مواضع نقادانه ای اختیارمی کردند بی شک مصون ازعقوبت نبودند.

جناب آقای مطهری به هرحال این موقعییت استثنایی راهرچند موقت وگذرا باشدگرامی تربداریدوهم چنان مسئولانه درمسیر استیفای حقوق ملت وبرآفتاب کردن اعوجاج های اهل قدرت بکارگیرید، آن قدربراین سیاق پای بفشارید تا تبدیل به سنت شود وآن گونه نقدقدرت نمایید تادیوارترس وتابو فروبریزد، کوشش کنیدتاشجاعت ودرایت جایگزین جبن وجمود شودوتفکرانتقادی که جلوه ای ازفریضه ی امربه معروف ونهی ازمنکربوده به فضیلتی عمومی تبدیل گردد.

به دون تردید صدای شما، صدای شمارزیادی ازمردم این دیارودردمندان خردمند است، روش ورفتار شما ملاک ومحکی برای ترازشدن وکالت است، مردم به تدریج خواهند دانست که علی مطهری نمادحقیقی نمایندگی مجلس است ودرنهایت به جایی خواهندرسید که جامه ی وکالت ازتن نمایندگانی که فرق فرهنگ وشلغم رانمی دانند وان پی تی را ام پی تی می خوانند برگیرند وازآن سوی هم کسانی که سودای مجلس درسردارند کم کمک خواهند فهمید که عیارنمایندگی همین است.

عزت تان زیاد وپایداری تان مستدام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.