پرسش و پاسخ حقوقی: چرا قاضی به شاهد متکی است؟

خورنا _ پرسش و پاسخ حقوقی:

پرسش: چرا قاضی به شاهد متکی است؟

پاسخ: “به دلیل اینکه ماده 1258 قانون مدنی “شهادت” را یکی از دلایل اثبات دعوی قرار داده است. اما اگر پرسش شما به این معناست که قاضی در هر دعوای حقوقی فقط به شهادت شهود استناد مینماید ، حرف صحیحی نیست.”

ارائه پاسخ از کارشناس حقوقی خورنا – سید عماد طباطبائی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.