ايجاد منطقه آزاد مشترك با كشورهاي همسايه باعث رشد اقتصادي كشور مي‌شود

خورنا: حميد حنظل عيداني، مشاور سازمان منطقه آزاد اروند گفت: يكي از شيطنت‌هاي غرب ايجاد فضاي متشنج در روابط عميق كشور‌هاي همسايه با ايران است كه در حال حاضر به شيوه‌هاي مختلف شاهد آن هستيم كه ايجاد فتنه‌هاي قومي و مذهبي تا ايجاد ناامني در مرزهاي مشترك و جلوگيري از انجام مراودات اقتصادي و تجاري و همچنين دامن زدن به اختلافات محلي تنها بخشي از رفتارهاي استكبار جهاني است.

مشاور سازمان منطقه آزاد اروند در گفت‌وگو با «قانون »تأكيد كرد: در اين شرايط حساس يكي از راهكارهاي مطرح، ايجاد ثبات اقتصادي و سياسي در مرزهاست كه اين مهم با توسعه و سرمايه‌گذاري مشترك در مرزها محقق مي‌شود.

حنظل عيداني اضافه كرد: توسعه فضاي كسب و كار و ايجاد مبادلات مرزي به واسطه راه‌اندازي بازارچه‌هاي مرزي، توسعه گمركات و ايجاد مناطق آزاد مشترك بين كشور‌هاي همسايه به ويژه كشور هاي عراق و تركيه از جمله اين اقدام‌هاست كه چنين سياستي ضمن رونق بخشي به توسعه شهرها و مناطق مرزي، موجب حفظ ثبات و امنيت بيشتر در مرزها و همچنين به دنبال آن ثبات پايدار، آرامش سياسي منطقه‌اي و ترسيم افق روشن خواهد شد كه همكاري‌هاي مشترك محلي، منطقه‌اي و بين‌الملي در ساير زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را در پي دارد.

وي با اشاره به موقعيت راهبردی منطقه آزاد اروند و همچنين لزوم حضور تجار و بازرگانان كشورهاي مسلمان همچون تركيه در اين منطقه، ابراز اميدواري كرد: با توجه به توسعه فعاليت و افزايش محدوده جغرافيايي منطقه آزاد تجاري صنعتي اروند، بايد زمينه مناسبي در راستاي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با تجار و بازرگانان تركيه در اين منطقه آزاد صورت گيرد.

حنظل عيداني در پایان افزود: مرز مشترك با كشور عراق در شلمچه، جريان داشتن سه رودخانه مهم كشور، شرايط مساعد اقليمي و منابع آبي منطقه جهت گسترش فعاليت‌هاي توريستي، منابع توليد ارزان، وجود نيروي كار مستعد، وجود بنادر و زيرساخت‌هاي مورد نياز بازارهاي هدف وسيع مي‌تواند انگيزه لازم براي فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي را فراهم نمايد و باعث راه اندازي منطقه آزاد مشترك با كشور عراق شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.