جاي خالي دوچرخه در سيستم هاي حمل و نقل شهرهاي خوزستان/ نوید قائدی

خورنا _ نوید قائدی: جاي دوچرخه در سيستم هاي حمل و نقل شهرهاي خوزستان خالی است.

چنانچه تاريخ نه چندان دور شهر هاي آبادان و اهواز را ورق بزنيد متوجه مي شويد كه تعداد بالايي از پرسنل كارگري، نظامي و اداري اين دو شهر براي تردد به محل كار خود از دوچرخه استفاده مي نمودند ولي بعد از گذشت سال ها اين سيستم پاك و بي خرج حمل و نقل به دست فراموشي سپرده شد و اين روزها فقط براي تفريح و نهايت تردد درون منطقه اي آنهم بطور محدود از آن استفاده مي گردد.

اگر اين روزها نيم نگاهي به اخبار سيستم هاي حمل و نقل درون شهري اروپا بزنيد مشاهده مي گردد به دلايل گوناگون فروش و استفاده از دوچرخه به بالاترين ميزان خود طي سال هاي اخير رسيده است.

Bogota

در بعضي از شهر هاي ايران كه آينده نگري مناسبي دارند مطالعه و اجرايي نمودن استفاده از دوچرخه را در برنامه كاري خود دارند.

شايد پيش خود بگوييد اولاً شرايط آب و هوايي اروپا در قياس با استان ما كجا ؟ دوماً زير ساخت هاي مناسب تردد و فرهنگ راهنمايي و رانندگي اروپا و شهر هاي ما كجا؟ قطعا دو عامل مهم فوق از دلايل اساسي محدوديت استفاده از دوچرخه در استان خوزستان مي باشند كه مي توان با فرهنگ سازي و برنامه ريزي آنها را مرتفع نمود.

بالاترين ميزان سفرهاي درون شهري استان خوزستان در فواصل ماه هاي مهر تا پايان ارديبشهت است كه مدارس و دانشگاه ها فعال هستند، بطوري كه روزانه 30 تا 50 درصد افزايش سفرهاي درون شهري را شاهد هستيم و در اين بازه زماني شرايط و آب و هوايي خوبي در شهر هاي استان حاكم است و مي توان به بهترين وجه از اين اقليم مطلوب بهره برد.

در روزهاي گرم تابستان معولاً مردم خود را با اوقات خنك روز همسو نموده و از ساعت هاي بعد از ظهر تا نيمه شب جهت سفرهاي خود استفاده مي نمايند كه مي توان از اين وسيله نقليه استفاده نمود.

اما در خصوص زيرساخت هاي لازم كه ركن اصلي و اساسي موضوع است مي توان با مطالعه و طراحي مسيرهاي ويژه دوچرخه، محل هاي پارك و توقف استاندارد از اين سيستم بهره برد و اتقافاً اجراي چنين مسيرهايي بدليل اينكه حتي المقدور از معابر شهري استفاده مي نمايند و نهايت بدليل محدوديت معابر فعلي معبر جديدي طرح و اجرا مي گردد مي توان با كمترين هزينه خصوصاً در شهر هاي كوچك آن را اجرايي نمود.

در ابتدا مي توان كل شبكه را طراحي و بسته به امكانات و اعتبارات طي چندين سال توسعه و تكميل کرد. ميل و رغبت استفاده از چنين سيستمي در مردم وجود دارد ولي بدليل عدم وجود زير ساخت مناسب مهجور مانده كه مسئولين عمراني شهر ها و استان بايد توجه ويژه اي به آن داشته باشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.