تصاویر: رنگ شب های اهواز

خورنا: اهواز، عروس شب! به روایت دوربین رسول لطیفی:

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.