آقای نماینده و شورای شهری ها! مصادره کردن ممنوع!


گویا بدعت مصادره کردن زحمات دیگران در این چندسال حسابی در #دزفول جا افتاده و کم کم دارد به خیلی های دیگر هم سرایت می کند که البته این سرایت ناشی از کمال همنشینی می باشد!!!

در چندروز گذشته شاهد بازدیدهای سرزده آقای نماینده و برخی از اعضای شورای شهر از پروژه در شرف افتتاحی بودیم که تاپیش ازاین پروژه مذکور با همت و رایزنی های مهندس آصفی فرماندار سابق #دزفول به نتیجه رسیده بود ولی گویا حال که مهندس آصفی نیست تانتیجه زحمات و پیگیری های خود را ببینید عده ای از فرصت نهایت استفاده را کرده و قصد مصادره کردن این پروژه که یک #سردخانه ۲۵۰۰ تنی است را کرده اند!

افرادی که حتی اطلاعاتشان هم درمورد این سردخانه کامل نیست اما گویا حسابی برای افتتاح آن و به نام خود زدن برنامه ریزی کرده اند!

دراین بین باید تاسف خورد که بدعت تلخ مصادره کردن پروژه ها و طرح ها به نام خود که در چندسال گذشته به لطف آقای نماینده حسابی در #دزفول جاافتاده گویا به شورای شهری ها و به ویژه آنان که این روزها حسابی بلندگوی آقای نماینده شده اند نیز سرایت کرده است…

خیلی خوب می شود اگر آقای نماینده و این افراد شورای شهری که خود را آماده روز افتتاح این سردخانه و مصادره کردن آن برای چند رای کرده اند بگویند درابتدای قضیه چه اقداماتی برای احداث این طرح انجام داده اند و چرا با رفتن مهندس آصفی به یکباره یادشان افتاده چنین طرح هایی نیز وجود دارد!

همراه بودن مسئولان بسیار اقدام ارزشمندی است اما اگر این همراهی در جهت فریب افکارعمومی و درراستای منافع شخصی باشد نه تنها پسندیده نیست بلکه محکوم هم خواهد شد!

هرچند شک نداریم این روند همچنان ادامه خواهد داشت اما قطعا با مشاهده تکرار این امر به نگارش چند خط ساده بسنده نکرده و اقدام به افشاگری های مفصل تری خواهیم کرد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.