تصاویری ازحاشیه تودیع و معارفه شهردار جدیدرامهرمز

خورنا -فرشیدفرجی مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید رامهرمز مهدی نورالدین موسی برگزارشد

مراسم تودیع ومعارفه شهردارجدید رامهرمزبرگزارشد و طی حمکی ازسوی استاندار خوزستان مهدی نورالدین موسی به عنوان شهردارجدیدرامهرمز معرفی و اززحمات شهردار سابق حسینی تقدیرو تشکر به عمل آمد.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.