بسیج نظافت عمومی و پاکسازی بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی ، مرکز بهداشتی و درمانی و پایگاه بهداشتی کوی ۱۷ شهریور شهرستان آغاجاری توسط پرسنل    

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.