اگر سارا امیری ایران بود …

خورنا | مهدی غفارزاده :

چند روزی است تصاویر چند زن جواب عرب با لبخندی بر لب در فضای مجازی منتشر می شود.
یکی از این بانوان سارا امیری وزیر جدید علوم امارات است. بانویی ایرانی تبار.
باید قبول کنیم در این زمینه هم مدعی ما بودیم و برنده اعراب.

متاسفانه نسل امروز ایران کمتر ارتباطی با گذشته خود ندارد و از آنهمه گذشته پر افتخار به حفظ چند نام بسنده کرده. گفتمان غالب جامعه از گفتار و پندار و کردار نیک فاصله ای بس دردناک به خود گرفته و آنجا که در مقابل اعراب قرار میگیریم حس خود برتر بینی در ما فوران می کند.
الماضی و المضا. آری . گذشته ها گذشته. افتخارات دیروز چندان بکار نمی آید. توان و اندیشه ی نسل امروز کارگشاست. اینکه تاریخ ما به چند هزار سال بازمی گردد ولی حملات ما به صفحات مجازی برخی چهره های جهانی انگشت نما شده دردناک است. اینکه کمترین درکی از خطرات زیست محیطی نداریم و بعد از یک تعطیلی چند روزه کنار خلیج فارس تا دریای خزر را به زباله دان تبدیل می کنیم درد ناک است. اینکه کمترین گذشت و احترامی را در جاده ها و خیابان ها برای یکدیگر قائل نیستیم تاسف باراست.
سارا امیری, بانویی بود که شایستگی وزارت را داشت و وزیر علوم امارات شد. اما تصور اینکه این اگر این بانو در ایران می ماند چه سرنوشتی در انتظارش بود چندان سخت نیست.
احتمالا نهایتا می توانست دبیر حق التدریس مدارس یا استاد ساعتی دانشگاههای ایران باشد.
باید این حقیقت تلخ را بپذیریم که سازا امیری و تمام بانوان وزیر در کشور امارات بخشی ازروزهای پرشکوهی را نوید می دهند که امارات برای دستیابی به آن خیز برداشته. آنچه که بدنه ی خسته و تنبل سیستم های ناکارآمد ما تا آن فاصله ها دارند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.