دعوتنامه ی (تومار) شهروندان رامشیری از اداره اوقاف به منظوره مناظره

فرزاد شعبانی|خورنا –

#چالش_هفته: اوقاف و رامشیرِ بی سند

دعوتنامه ی شهروندان رامشیری از اداره اوقاف به منظوره مناظره

در نشست های شهروندان رامشیری اعلام شد:
عدم پاسخ ریاست اوقاف به این حرکتِ مردمی توهین تلقی خواهد شد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.