مناظره ی شهروندان و اداره ی اوقاف

فرزاد شعبانی| خورنا –  دعوت شهروندان رامشیری از اداره اوقاف به منظور مناظره درباره ادعای اوقاف نسبت به وقف اراضی رامشیر با حضور ۲۰۰۰ نفری مردم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.