برگی از تاراج بیت المال

خورنا | #یادداشت_وارده:

آخرین روزهای شهرداری سید خلف موسوی در حالی سپری میشود که معاون فرهنگی او اقدام به انتشار کتابی با عنوان ارمغان ۳ نموده است.که برآورد اولیه فقط از قیمت چاپ آن چیزی بالغ بر ۷۵میلیون تومان است!
این کتاب که بیشتر به مجموعه ای از تصاویر شخصی امید آهن جان در زمان معاونت فرهنگی شهرداری میماند در ۱۰۰۰جلد با با گرانترین کاغذ های ممکنه چاپ شده.
نکته قابل تامل اینکه یک چهارم این کتاب به زبان انگلیسی است! در حالی که در بین مدیران استانی توزیع شده و دلیلی به دو زبانه بودن آن وجود نداشت .
آنچه فکر نگارنده متن را به خود مشغول کرده این نکته است که برای ارمغان ۱ و ۲ چقدر حاتم بخشی از کیسه ی بیت المال صورت گرفته.
عملکرد شهرداری اهواز در کوچه ها و پس کوچه ها میتوان دید و به درستی قضاوت کرد.
چنین اقدامی آنهم از سوی افرادی که خود را منتصب به جریانات و شخصیت های مذهبی استان میدانند دردی بزرگ است.
مردم این شهر جز بین الحرمین ایام محرم (که نقدها بر آن وارد است)چه نمود دیگری از معاونت فرهنگی شهرداری اهواز دیده اند؟ ضمن اینکه همین برنامه نیز از زمان شاعری معاونت قبلی مرسوم و متداول بوده و اقدام جدیدی صورت نگرفته.
حیف و میل بیت المال درد ناک است.هم “حیف” آن و هم “میل” آن.

متین صدیقی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.