مسئول دفترانجمن فیلم وعکس شهرستان هفتکل انتخاب شد

قادر سبحانی|خورنا-حمیدبهداروندی مسئول اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان هفتکل درابتدای جلسه ضمن خوش آمد گویی همه هنرمندان را دعوت به حضورپررنگ خود در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت کردواز هنرمندان همیشه درصحنه خواستندمثل همیشه یارویاورانقلاب باشند.

بهداروندی درادامه جلسه افزود:باتوجه به مراجعات مکررعلاقه مندان حوزه فیلم وعکس درخصوص فعالیت این انجمن وآمادگی جهت اجرای برنامه های اوقات فراغت امروزچهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۶ جلسه ای باحضورمسئول اداره و اعضاء فعال دفترانجمن فیلم وعکس شهرستان هفتکل برگزارشدکه به اتفاق آراء وهمفکری آقای حسین اسمی پوربه مدت ۲ سال به عنوان مسئول دفترانجمن فیلم وعکس شهرستان هفتکل معرفی گردیدوصورتجلسه ای باامضاء اعضاء حاضربه ومسئول اداره فرهنگ وارشاداسلامی رسیدوقرارشدباهماهنگی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی خوزستان حکم نامبرده صادرشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.