شروع مبارزه با آفات نخل خرما

<a style=’color:#4db2dd’ href=’http://www.khoorna.com’> خورنا –
شروع مبارزه با آفات نخل خرما
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان از پایش و مبارزه با آفات نخل خرما خبر داد.
ناجی شهیب زاده اظهار داشت: با توجه به شرایط آب و هوایی این روزهای استان و ظهور آفات زیان رسان توصیه هایی به کشاورزان و باغداران داریم که ناظرین شبکه مراقبت و کارشناسان مسئول پهنه ها در قالب کلاسهای آموزشی ترویجی و آموزش های چهره به چهره نکات مورد نیاز را به باغداران ارائه میدهند.
شهیب زاده سپس به اهمیت پایش و پیش آگاهی اشاره کرد و گفت: آگاهی کشاورزان قبل از ظهور آفت سبب میشود تا استراتژی های مبارزه را فرا بگیرند و با بکار گیری روش های حفاظتی از زیان اقتصادی آفات بکاهند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.