اولین همایش قرآن وعترت درهفتکل برگزارشد

قادر سبحانی |خورنا-حمیدبهداروندی مسئول اداره فرهنگ وارشاداسلامی هفتکل دراین خصوص گفت:اولین همایش قرآن وعترت ویژه تجلیل ازفعالین قرآنی ودانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان باحضورامام جمعه محترم ,منصوری خواه نماینده مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی خوزستان ,جناب نیسی کارشناس قرآنی اداره کل ,مردم ومسئولین وفعالان قرآنی شهرستان برگزارشد.

دبیرشورای عالی گسترش فرهنگ قرآنی هفتکل ضمن خوش آمدگویی به حاضرین درسالن وتشکرویژه ازاداره آموزش وپرورش هفتکل گفت: ماهرچه داریم ازبرکت نزول قرآن است درواقع مابرای احیای قرآن وآموزه های الهی قرآن انقلاب کردیم وهرچه فاصله ماازقرآن کم شودبه شیطان نزدیک ترمیشویم وراه رهایی ماازگناه ومعصیت وشناخت بهترخداوندمتعال پیروی ازفرامین الهی است.

اماجمعه محترم هفتکل نیزدراین همایش که به همت دبیرخانه شورای عالی گسترش فرهنگ قرآنی هفتکل برگزارشده بود ضمن تبریک اعیادشعبانیه گفت:هرکس قرآن راداشته باشدیعنی همه چیزداردوقرآن راه نجات بندگان خدا ازوابستگی های دنیوی است ایشان درخصوص اهمیت وارزش قرآن افزودند: امام سجادع فرموده انداگردردنیا هیچ کس رانداشته باشم وتنهاباشم وتنهاقرآن بامن باشدازهیچ چیزواهمه نخواهم داشت .ایشان ازبرگزارکنندگان این همایش معنوی به خصوص اداره فرهنگ وارشاداسلامی هفتکل تشکرکردندوتاکیدبربرگزاری مراسمات معنوی اینگونه راداشتند.

همایش قرآن وعترت بامشارکت اداره تبلیغات ,اداره کتابخانه های عمومی ,اداره ورزش وجوانان وآموزش پرورش هفتکل برگزارشدکه درپایان این مراسم بیش از ۱۵۰ نفرازفعالین قرآنی وموسسات قرآن وعترت ودانش آموزان فعال قرآنی شهرستان ازطرف اداره فرهنگ وارشاداسلامی واداره آموزش وپرورش شهرستان هفتکل تقدیربعمل آمدوجوائزی به آنهااهداءشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.