روز مرد ونگاهی به روز جهانی مرد

خورنا –

،روزی که میتوان با دل وجان از مردان باغیرت که برای اسایش وراحتی خانواده جهاد میکنند تشکر کرد .
جهاد فقط جنگیدن در جبهه ها و آتش بازی با دشمن نیست .جهاد در راه آسایش و آرامش خانواده و آتیش بازی با نفس اماره
هر روز صبح سحر بیدار شدن وبه محل کار رفتن، هر شب تاصبح بیدار ماندن و محافظت از کیان جامعه .
چه زیباست ان آتیش بازی دل ودلدار که وقتی پدر بادستان زخمی و پینه بسته اما پرازعشق ومهربانی واردخانه میشود ونان داغ ازمحبت را سر سفره مهر میگذارد ..
روز مرد برای اولین بار در دنیا به روایتی درسال ۱۹۹۲به ابتکارپرفسورتوماس امسترپایه ریزی شد که در ۲۹نوامبرسال ۱۹۹۹فراگیرشد ودرکشورهای ترینیداد وتوباگو پایه گذاری شدوبعدتوسط کشورهای استرالیا آمریکای شمالی اروپا آفریقا وسازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد.دراین کشورها ۴۸ساعت در روز را درکنار هم به خوشی وخرمی وبشادی سپری میکنند . وشعارزیبای این روز همه باهم آینده مردان وپسران رابسازیم .
درحال حاضر در۶۰کشور جهان این روز زیبارا جشن میگیرن ،فرصت خوبیست برای قدر دانی وتشکر ونشان دادن ابراز محبت احساست خود به مردان وپسران.
درایران باستان درزمان رضا شاه روز تولد شاه که ۲۴اسفند بود را روز مرد نامگذاری کردن که باپیروزی انقلاب درسال ۵۷روز ۱۳رجب که بزرگ مرد دنیا بدنیاامده را روز مرد وپدر نام گذاری شده که بجاس تشکر کنیم برای این نامگذاری زیرا روز تولد بهترین ومردترین مرددنیاس.
طی تحقیقات بدست آمده پسران پنج برابر دختران براثرقتل کشته میشوند
خودکشی نمرات پایین ترک تحصیل اعتیاد سرخوردگی گوشه گیری وخشونت درپسران بیشتر ازدختران میباشد.
درتمام دنیا مرد راجنس قوی میدانند ومیگویند گریه مال مردنیست؛ترس مال مرد نیست در قانون طبیعت مردیعنی حامی قوی پشت وپناه  خانواده نام اور خانواده آسایش و رفاه خانواده  مرد یعنی بدون هیچ شکایتی تمام مشکلات خانواده رابادل جان بدوش بکشد .
مرد یعنی شانه ای آرامش برای دختر وهمسرتکیه گاهی محکم واستوار برای خواهر…..
اما آیا تاکنون باخود فکر کرده ایم که مردان هم یکی از موجودات هستن که خداوند آفریده وانها هم ترکیبی از گوشت پوست واستخوان واحساسات هستن انها هم نیاز دارن گریه کنند اشک بریزن اسایش واستراحت داشته باشن وبه احساسات انها باید اهمیت داده شودپسران ومردان هم مانند زنان ودختران موردتهاجم هرگونه مشکلات اجتماعی میشوند  مردان وپسران بیشتر از زنان ودختران دربرابراسیبهای اجتماعی شکننده هستن  باید درنظر گرفته شود چون توقعات ما از جنس مذکربیشتر هست پس مطمئن باشیم آسیبهای بیشتری درجامعه سدراه وپیشرفت انهامیشود باید درزندگی همدل وهمراز باشیم همچنان که مردان از سر کار خسته کوفته به خانه میآیند وخانومها توقع دارند که تازه شروع کنند وباانها بگو بخند وشاد باشند ودر نظافت وتمیزی خانه به انهاکمک کنند خانومها هم باید محیطی گرم وارام باصلح وصفا دور از هرگونه تنش برای آقایان آماده کنند.
همه انسانها وتمام موجودات زنده روی زمین نیاز به محبت دارند وقتی گلها وگیاهان دررسیدگی ومحبت بیشتر سریعتر رشد میکنند وشادابی بیشتری بدست میآورند پس انسانها چقدر خوبتر میتوانند واکنش نشان دهند
بامحبت خارها گل میشوند
قدر باهم بودن را بدانیم وتامیتوانیم از لحظات باهم بودن لذت ببریم .بازهم روز مرد را به تمام مردان وپسران سرزمین تبریک وتهنیت میگویم امیدوارم همیشه صحیح وسالم وتندرست وسلامت باشن وتکیه گاه گرم ومحکمی برای کانون گرم خانواده واجتماع باشند
فاطمه پوراکرمی حقوق دان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.